ลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสไม่ได้ (มีรูป)

<< < (5/11) > >>

reddevilclub:
สแกนเสร็จแล้วครับ ลองดู logให้หน่อย

Avira AntiVir Personal
Report file date: 18 พฤศจิกายน 2552  22:45

Scanning for 1562564 virus strains and unwanted programs.

Licensee        : Avira AntiVir Personal - FREE Antivirus
Serial number   : 0000149996-ADJIE-0000001
Platform        : Windows XP
Windows version : (Service Pack 3)  [5.1.2600]
Boot mode       : Normally booted
Username        : SYSTEM
Computer name   : NINEWBB

Version information:
BUILD.DAT       : 9.0.0.407     17961 Bytes   29/7/2552 10:34:00
AVSCAN.EXE      : 9.0.3.7      466689 Bytes   21/7/2552 07:36:14
AVSCAN.DLL      : 9.0.3.0       40705 Bytes   27/2/2552 04:58:24
LUKE.DLL        : 9.0.3.2      209665 Bytes   20/2/2552 05:35:49
LUKERES.DLL     : 9.0.2.0       12033 Bytes   27/2/2552 04:58:52
ANTIVIR0.VDF    : 7.1.0.0    15603712 Bytes  27/10/2551 06:30:36
ANTIVIR1.VDF    : 7.1.4.132   5707264 Bytes   24/6/2552 03:21:42
ANTIVIR2.VDF    : 7.1.4.253   1779200 Bytes   19/7/2552 16:08:01
ANTIVIR3.VDF    : 7.1.5.19     139776 Bytes   23/7/2552 01:36:13
Engineversion   : 8.2.0.228
AEVDF.DLL       : 8.1.1.1      106868 Bytes   28/7/2552 07:31:50
AESCRIPT.DLL    : 8.1.2.18     442746 Bytes   23/7/2552 03:59:39
AESCN.DLL       : 8.1.2.4      127348 Bytes   23/7/2552 03:59:39
AERDL.DLL       : 8.1.2.4      430452 Bytes   23/7/2552 03:59:39
AEPACK.DLL      : 8.1.3.18     401783 Bytes   28/7/2552 07:31:50
AEOFFICE.DLL    : 8.1.0.38     196987 Bytes   23/7/2552 03:59:39
AEHEUR.DLL      : 8.1.0.143   1864055 Bytes   23/7/2552 03:59:39
AEHELP.DLL      : 8.1.5.3      233846 Bytes   23/7/2552 03:59:39
AEGEN.DLL       : 8.1.1.50     352629 Bytes   23/7/2552 03:59:39
AEEMU.DLL       : 8.1.0.9      393588 Bytes   9/10/2551 08:32:40
AECORE.DLL      : 8.1.7.6      184694 Bytes   23/7/2552 03:59:39
AEBB.DLL        : 8.1.0.3       53618 Bytes   9/10/2551 08:32:40
AVWINLL.DLL     : 9.0.0.3       18177 Bytes  12/12/2551 02:47:59
AVPREF.DLL      : 9.0.0.1       43777 Bytes   5/12/2551 04:32:15
AVREP.DLL       : 8.0.0.3      155905 Bytes   20/1/2552 08:34:28
AVREG.DLL       : 9.0.0.0       36609 Bytes   5/12/2551 04:32:09
AVARKT.DLL      : 9.0.0.3      292609 Bytes   24/3/2552 09:05:41
AVEVTLOG.DLL    : 9.0.0.7      167169 Bytes   30/1/2552 04:37:08
SQLITE3.DLL     : 3.6.1.0      326401 Bytes   28/1/2552 09:03:49
SMTPLIB.DLL     : 9.2.0.25      28417 Bytes    2/2/2552 02:21:33
NETNT.DLL       : 9.0.0.0       11521 Bytes   5/12/2551 04:32:10
RCIMAGE.DLL     : 9.0.0.25    2438913 Bytes   15/5/2552 09:39:58
RCTEXT.DLL      : 9.0.37.0      86785 Bytes   17/4/2552 04:19:48

Configuration settings for the scan:
Jobname.............................: Complete system scan
Configuration file..................: c:\program files\avira\antivir desktop\sysscan.avp
Logging.............................: low
Primary action......................: quarantine
Secondary action....................: ignore
Scan master boot sector.............: on
Scan boot sector....................: on
Boot sectors........................: C:, D:,
Process scan........................: on
Scan registry.......................: on
Search for rootkits.................: on
Integrity checking of system files..: off
Scan all files......................: All files
Scan archives.......................: on
Recursion depth.....................: 20
Smart extensions....................: on
Macro heuristic.....................: on
File heuristic......................: medium
Deviating risk categories...........: +APPL,+GAME,+JOKE,+PCK,+SPR,

Start of the scan: 18 พฤศจิกายน 2552  22:45

Starting search for hidden objects.
'24521' objects were checked, '0' hidden objects were found.

The scan of running processes will be started
Scan process 'avscan.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'avcenter.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'wlcomm.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'avgnt.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'sched.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'avguard.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'firefox.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'IEMonitor.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'CCC.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'IDMan.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'ctfmon.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'msnmsgr.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'tsnp2uvc.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'vsnp2uvc.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'MOM.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'RTHDCPL.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'alg.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'explorer.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'svchost.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'NBService.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'spoolsv.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'ati2evxx.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'svchost.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'svchost.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'svchost.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'svchost.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'svchost.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'ati2evxx.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'lsass.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'services.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'winlogon.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'csrss.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'smss.exe' - '1' Module(s) have been scanned
33 processes with 33 modules were scanned

Starting master boot sector scan:
Master boot sector HD0
    [INFO]      No virus was found!
Master boot sector HD1
    [INFO]      No virus was found!
Master boot sector HD2
    [INFO]      No virus was found!
Master boot sector HD3
    [INFO]      No virus was found!
Master boot sector HD4
    [INFO]      No virus was found!

Start scanning boot sectors:
Boot sector 'C:\'
    [INFO]      No virus was found!
Boot sector 'D:\'
    [INFO]      No virus was found!

Starting to scan executable files (registry).
The registry was scanned ( '53' files ).


Starting the file scan:

Begin scan in 'C:\'
C:\pagefile.sys
    [WARNING]   The file could not be opened!
    [NOTE]      This file is a Windows system file.
    [NOTE]      This file cannot be opened for scanning.
C:\RECYCLER\S-1-5-21-507921405-1202660629-1801674531-1003\Dc23.7\Patch.exe
    [DETECTION] Contains a recognition pattern of the (harmful) BDS/Pcclient.GV.188 back-door program
    [NOTE]      The file was moved to '4b781887.qua'!
C:\System Volume Information\_restore{6CAA8550-6E20-4EDE-9DDE-5D8E8504645C}\RP2\A0000307.EXE
    [DETECTION] Is the TR/Dropper.Gen Trojan
    [NOTE]      The file was moved to '4b341858.qua'!
C:\System Volume Information\_restore{6CAA8550-6E20-4EDE-9DDE-5D8E8504645C}\RP3\A0000368.exe
    [DETECTION] Contains a recognition pattern of the (harmful) BDS/Pcclient.GV.188 back-door program
    [NOTE]      The file was moved to '4b341859.qua'!
C:\WINDOWS\system32\pnwnwe.dll
    [DETECTION] Is the TR/Crypt.ZPACK.Gen Trojan
    [WARNING]   The file could not be opened!
    [WARNING]   An error has occurred and the file was not deleted. ErrorID: 26004
    [WARNING]   The source file could not be found.
    [NOTE]      Attempting to perform action using the ARK library.
    [NOTE]      The file was moved to '4b7b192b.qua'!
Begin scan in 'D:\'
D:\Downloads\Bombermanc.rar
  [0] Archive type: RAR
    --> BomberMan Collection (c) Konami\stn.ace
      [1] Archive type: ACE
      --> movie\ED2.avi
        [WARNING]   No further files can be extracted from this archive. The archive will be closed
    [WARNING]   No further files can be extracted from this archive. The archive will be closed


End of the scan: 18 พฤศจิกายน 2552  23:09
Used time: 23:03 Minute(s)

The scan has been done completely.

   4106 Scanned directories
 123074 Files were scanned
      4 Viruses and/or unwanted programs were found
      0 Files were classified as suspicious
      0 files were deleted
      0 Viruses and unwanted programs were repaired
      4 Files were moved to quarantine
      0 Files were renamed
      2 Files cannot be scanned
 123068 Files not concerned
   1923 Archives were scanned
      4 Warnings
      5 Notes
  24521 Objects were scanned with rootkit scan
      0 Hidden objects were found

I-Bird@[Connect]:
ที่มันฟ้องเพราะคุณกรอกข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนออนไลน์ไม่ครบครับ มันเลยฟ้องอย่างนั้น

- -"

วิธีแก้ก็คือ พอถึงขึ้นตอนนั้นก็ ติ้กถูกหน้า Checkbox ออกทั้งสองอันแล้วกด Next ต่อ

reddevilclub:
อ้างจาก: I-Bird@[Connect] ที่ พฤศจิกายน 18, 2009, 11:11:34 pm

ที่มันฟ้องเพราะคุณกรอกข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนออนไลน์ไม่ครบครับ มันเลยฟ้องอย่างนั้น

- -"

วิธีแก้ก็คือ พอถึงขึ้นตอนนั้นก็ ติ้กถูกหน้า Checkbox ออกทั้งสองอันแล้วกด Next ต่อ


ผมว่ากรอกละเอียดทุกช่องเลยนะครับ แต่ตอนนนี้ลงเสร็จแล้วโดยการเอาเครื่องหมายออกนั้นแหละ
 ขอบใจนะที่มาตอบ

ICheer_No0M:
เอา Log ของ HiJackThis มาดูอีกทีครับ ...

reddevilclub:
รอสักครู่นะครับ มาโหลดโปรแกรมที่ร้าน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว