ประกาศผลผู้โชคดีกับกิจกรรม “แบไต๋ ใจป๋า จับมือ มงคลเมเจอร์ เหมาโรงชวนแฟน ๆ ดูหนังกันฟรี ๆ”

รายการแบไต๋ไฮเทค ร่วมกับมงคลเมเจอร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ แจกตั๋วหนังรอบพิเศษสำหรับแฟน ๆ แบไต๋โดยเฉพาะเรื่อง Transcendence นั้นต้องขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ได้ส่งรายชื่อเข้ามากันอย่างมากมาย จากกิจกรรม “แบไต๋ ใจป๋า จับมือ มงคลเมเจอร์ เหมาโรงชวนแฟน ๆ ดูหนังกันฟรี ๆ

37370840-a55a-11e3-b43d-ff33a164400e_transcendence_poster_blog

โดยทางเราได้รับรายชื่อผู้โชคดีทั้งสิ้น ตามรายชื่อดังนี้ โดยทุกท่านจะได้รับสิทธิ์ท่านละ 2 ที่นั่ง

ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1 น.ส.ญานิกา อ้าวเจริญ
2 Anchalee Virojrungsun
3 chutima lachantra
4 Krieng Chansaenwilai
5 LALITA KUTHUMRONGKUL
6 Preedee Sreechamni
7 pronprom supawan
8 Surapong Ekabhapsakol
9 Sutthinon Jiya-amorndech
10 Thiti Chitangkool
11 Wilaiwan Ekabhapsakon
12 กริช ปรัชญาวาทิน
13 กฤษณพงษ์ บุญประเสริฐ
14 กฤษดนัย พีระพลชัยกุล
15 กอบชัย หิรัญอุดมเกียรติ
16 กิตติพงศ์ แซ่เฮ้ง
17 กุลนิษฐ์ ตังประเสริฐผล
18 เกรียงศักดิ์ ลอยแสง
19 จตุพล พุทธาราม
20 จักษพงศ์ พรหมบัวศรี
21 จารีวัฒนา กวีวุฒฑ์
22 จิรวัตร์ จันทรมณีรัตน์
23 จิรศักดิ์ จิรแสงทอง
24 จิระกุล ราษฎร์พิทักษ์
25 ฉัตรนภา ไชยหงษ์
26 ชนธัญ สิงห์โสภณ
27 ชัยรัตน์ ญาณวิทยากุล
28 ชานนท์ เชิดวงศ์สุข
29 ชิตพล ฟุ้งสาธิต
30 โชต กาญจนาโชติพิภัช
31 ญาสินี เศรษฐอนุกูล
32 ฐาปกรณ์ ทัตตานนท์
33 ณภัทร เตชะงามสุวรรณ
34 ณัฏฐ์ มฤศโชติ
35 ณัฐชยาภัค จันทร์แป้น
36 ณัฐชัย จันทรพิกุุล
37 ณัฐพล ตรีธรรมพินิจ
38 ณัฐพล เมฆผดุงเกียรติ
39 ดวงกมล เปเรร่า
40 ดำรงศักดิ์ ผาดไธสง
41 เตชสิทธิ์ สาระสิทธิ์
42 ทรงพล ชื่นจันทร์
43 ทิพย์วิภา ท้าวประสิทธิ์
44 ธนกร กลิ่นโกมล
45 ธนกฤต ภัทรธนวริทธิ์
46 ธนพร ญาณวิทยากุล
47 ธเนศ ธีระสกุลชัย
48 ธวัชชัย อำนาจเรืองไกร
49 ธัชนันท์ สังข์อ่อง
50 ธีรบูลย์ วชิรศรีสุนทรา
51 นรุตม์ แซ่โค้ว
52 นลินี ชูศักดิ์สิริกุล
53 นิรุต เป้พินิจ
54 นุจิรา ธราวรรณ
55 บุญกิจ ประเสริฐวชิรกุล
56 บุญชนะ นันทวะกุล
57 ปกรณ์ วิจิตรบุญยรักษ์
58 ปนัดดา เจริญวานิช
59 ปราโมทย์ ปัณณธรอุฬาริน
60 ปิยะณัฐ คิมหะมานนท์
61 ปุณณภา ภูรีนนทกิจ
62 พงศ์ศักดิ์ วรรณชนะ
63 พชร พวงจิตร
64 พรชัย รัตนวงศาโรจน์
65 พรเทพ หิรัญคำ
66 พรพิมล ชาวช่างไม้
67 พลอย สมยานนทนากุล
68 พลอยมณี พิริยะจารุกุล
69 พัฒน์ วิจารณกุล
70 พิมพร สุขสวัสดิ์
71 พิสุทธิ์ อินทโชติ
72 เพชรรัตน์ ลีละพงศ์วัฒนา
73 ภูริภัทร แซ่ลี้
74 ภูริส มังกรแก้ว
75 ยุทธนา สุวรรณสิงห์
76 รวิวรรณ เสือขำ
77 รัฐภูมิ เลิศรัตนรังษี
78 รัตนา เวียงวังชัย
79 ราเชนทร์ ทุมมาปักษ์
80 รุณี ไกรทอง
81 วทัญญู เกียรติกำจร
82 วราภรณ์ ทวีกิจวรชัย
83 วริศา สินธุธาน
84 วัชระ หว่องเจริญ
85 วันเพ็ญ พูลสมบัติ
86 วิกรานต์ สกุลดี
87 วินัย สังหิตกุล
88 วิยะดา มาลากุล
89 วิรชา วิรัชกุล
90 วิริยะ พลอยเลิศล้อม
91 วุฒิณี กมลภัทรากูร
92 ศักดิ์ชัย สมบูรณ์
93 ศิริวัชร ศิริวิเชียรกุล
94 ศุภศิลป์ ธรรมถิวัธ
95 สมบูรณ์ อุดมวัจนศักดิ์
96 สัญชัย พิริยะจารุกุล
97 สิทธิชัย บุญแก้ว
98 สิรวิชญ์ พูลสุขเลิศ
99 สุดารัตน์ ศรีกุลศศิธร
100 สุทธิชัย อาจฤทธิ์
101 สุธิดา ปานนาค
102 สุรศักดิ์ ลาวัง
103 สุริยา สกุลดี
104 เสฎฐวุฒิ จินดามงคล
105 หริศ วิทยานนท์
106 อติเทพ พุทธชาติ
107 อธิวัชร์ วุฒิสกุลเกียรติ
108 อนงค์ สว่างการ
109 อนุชาญ สำรี
110 อภิเดช หงษีทอง
111 อรรถพล สมจิตรสกุล
112 อลิษา กิจสดใส
113 อาทิตย์ แพทยานันท์
114 อิทธิพล เพ็ชรศรีอุดม
115 เอกสิทธิ กาญจนวีระพล

พบกันได้ที่หน้าโรงภาพยนตร์ เอสพลานาดซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก เวลา 18:30 น. วันที่ 16 เมษายน 2557 นี้

ผู้โชคดีทุกท่านกรุณานำบัตรประชาชนของท่านมาเพื่อยืนยันตัวตนด้วยนะครับ

MONGKOL-Illus4color [Converted]

ขอขอบคุณ มงคลเมเจอร์ และ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ สำหรับตั๋วภาพยนตร์มา ณ ที่นี้ด้วยครับ