Cyber Disruption

เนื้อหาล่าสุด

บริษัทลูกของ Boeing ถูกโจมตีทางไซเบอร์จนระบบการวางแผนการบินบางส่วนใช้งานไม่ได้

Boeing บริษัทอากาศยานรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเผยว่า บริษัทลูกที่มีชื่อว่า Jeppesen ถูกโจมตีทางไซเบอร์ จนกระทบต่อผลิตภัณฑ์และบริการด้านการวางแผนการบินบางส่วน

ระบบการให้บริการผู้ป่วยทั่วทั้งสหราชอาณาจักรถูกโจมตีทางไซเบอร์จนให้บริการไม่ได้ชั่วคราว

การโจมตีทางไซเบอร์ต่อผู้ให้บริการระบบจัดการผู้ป่วยจนขัดข้องทำให้บริการฉุกเฉิน 111 รายทั่วทั้งระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (NHS) ของสหราชอาณาจักรไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราว