Zipmex ทยอยคืนเหรียญ BTC และ ETH เริ่มวันนี้ 11 ส.ค. 65

จากเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex Thailand) ได้ทยอยเปิดให้บริการ Z Wallet โดยได้มีการทยอยโอนเหรียญจาก Z Wallet ไปยัง Trade Wallet ของลูกค้า ซึ่งเริ่มจากเหรียญที่ไม่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้น ได้แก่ Solana (SOL), Ripple (XRP) และ Cardano (ADA) ตามลำดับ ซึ่งซิปเม็กซ์ได้ทำการโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย​การโอนสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นการโอนเหรียญแบบ 100%

สำหรับเหรียญ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ซิปเม็กซ์มีการวางแผนที่จะทยอยโอนเหรียญจาก Z Wallet ไปยัง Trade Wallet ของลูกค้า โดยจะแบ่งเป็นรอบ ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 – ผู้ถือเหรียญ Ethereum (ETH) จะได้รับ ETH เป็นจำนวนสูงสุดไม่เกิน 0.08 ETH โดยทุกคนจะได้รับในจำนวนที่เท่ากัน ซึ่งผู้ถือเหรียญที่มีสินทรัพย์จำนวนน้อยกว่า หรือเท่ากับ 0.08 ETH จะได้รับสินทรัพย์ครบเต็มจำนวน

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 – ผู้ถือเหรียญ Bitcoin (BTC) จะได้รับ BTC เป็นจำนวนสูงสุดไม่เกิน 0.0045 BTC โดยทุกคนจะได้รับในจำนวนที่เท่ากัน ซึ่งผู้ถือเหรียญที่มีสินทรัพย์จำนวนน้อยกว่า หรือเท่ากับ 0.0045 BTC จะได้รับสินทรัพย์ครบเต็มจำนวน

อย่างไรก็ตาม แผนการแก้ปัญหาในระยะยาวของซิปเม็กซ์คือการเร่งระดมทุน เพื่อเปิดให้บริการ Z Wallet โดยเร็วที่สุด และทยอยโอนเหรียญส่วนที่เหลือให้แก่ลูกค้าจนครบ ทั้งนี้ ซิปเม็กซ์จะรายงานความคืบหน้าถึงแผนการดำเนินงาน และเวลาที่แน่ชัดให้แก่ผู้ใช้งานทราบต่อไป

ที่มา : Zipmex Thailand