ข่าวลือเป็นจริง! ‘อาร์เอส’ ซื้อกิจการขายตรงของยูนิลีเวอร์ ปิดดีลที่ 877 ล้านบาท

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิทวัส เวชชบุษกร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) แจ้งหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ บริษัท ย๊าค จำกัด (YAAK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รับโอนกิจการบางส่วนของ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด (UTT) โดยรับโอนหน่วยธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ Aviance, แบรนด์ Beyonde และแบรนด์ I-Fresh ที่ดำเนินการภายใต้ชื่อทางการค้า “Unilever Life” หรือ “ULife”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 YAAK และ UTT ได้บรรลุข้อตกลงและเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายกิจการเรียบร้อยแล้ว และคาดว่า YAAK จะเข้าทำรายการและดำเนินการจนแล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 สำหรับมูลค่าการซื้อขายกิจการในครั้งนี้ อยู่ที่ประมาณ 877.6 ล้านบาท

สำหรับ ULife เป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งของยูนิลีเวอร์ที่ดำเนินกิจการขายตรงและตลาดแบบตรงสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ Aviance, แบรนด์ Beyonde และแบรนด์ I-Fresh โดยจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ และผู้แทนจำหน่ายอิสระ

การเข้าซื้อกิจการ ULife จึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ “Lifestyle Wellbeing Solution” ของบริษัทฯ ซึ่งมีเป้าหมายคือการเป็นคำตอบในเรื่องสุขภาพให้กับผู้บริโภค เนื่องจากเป็นการเพิ่มศักยภาพและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของบริษัทฯ

ที่มา : RS Group

ปัจจุบัน ธุรกิจคอมเมิร์ซมุ่งเสนอขายสินค้าที่เสริมสร้างการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกค้า ผ่านแพลตฟอร์ม และช่องทางการขายต่าง ๆ การเข้าซื้อกิจการ ULife ซึ่งมีจุดแข็งในการประกอบธุรกิจขายตรงชั้นนำ ด้วยจำนวนสมาชิกภายใต้เครือข่ายธุรกิจกว่า 150,000 ราย ร้านค้าหลายสาขา รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และมีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางที่โดดเด่น บริษัทฯ จึงคาดหมายว่ากิจการ ULife จะช่วยทำให้ธุรกิจคอมเมิร์ซของบริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส