#Smoke แอปเลิกบุหรี่..คุณทำได้ Smoke Free TH

Application สำหรับช่วยคุณเลิกบุหรี่กับ “Smoke Free TH” เพื่อสนับสนุนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ริเริ่มขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อช่วยให้ชาวไทยสามารถเลิกบุหรี่ได้จำนวน 3 ล้านคน ภายในระยะเวลา 3 ปี เพื่อน้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตัวช่วยส่วนสำคัญที่จะทำให้คนไทยเลิกสูบบุหรี่คือ แอปฯ Smoke Free TH ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณเลิกบุหรี่ได้อย่างถาวร สามารถใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เป็นเพื่อนช่วยในการเลิกบุหรี่ ให้การแนะนำว่าจะต้องเลิกอย่างไรบ้าง วิธีการรับมือกับภาวะถอนนิโคตินและสร้างแรงจูงใจที่จะเลิก สามารถติดตามได้ว่า วันนี้เราสูบไปกี่มวน ลดลงเท่าไหร่ ติดตามการเลิกบุหรี่ของเราได้ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนกระทั่งเลิกบุหรี่ได้สำเร็จเป็นจริง และยังสามารถโทรปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำด้านการเลิกสูบบุหรี่ได้

โดยปัจจุบันจากการสำรวจพบว่าร้อยละ 19.1% ของประชาชนชาวไทยเป็นผู้สูบบุหรี่ และกำลังสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งปัจจุบันมีการโฆษณาผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเกิดขึ้น โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่วัยรุ่นอยากรู้อยากลอง ก็ทำให้เกิดผู้สูบหน้าใหม่จำนวนมาก จึงได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งปัจจุบันการเชิญชวนง่ายที่สุดคือการ หักดิบ เช่นการท้าเลิกบุหรี่โดยคนเลิกสูบแล้ว ไปท้าคนยังไม่เลิกสูบ ซึ่งภายใน 2 ปีที่ผ่านมามีคนสมัครเข้าโครงการ 1.4 ล้านคน แต่คนที่เลิกได้ขาดเลยมียอดอยู่ที่ 2.2 – 2.4 แสนเท่านั้น และในแต่ละปีมีคนเลิกและคนเริ่มสูบอยู่ในจำนวนหลักพัน ซึ่งถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นและสำเร็จ ก็จะทำให้คนสูบบุหรี่ในประเทศลดลงอย่างมาก

ทางด้านกระทรวงศึกษาธิการ ก็อยากให้ร่วมรณรงค์ให้ลดการเลิกบุหรี่และเหล้าในสถานศึกษา พบว่าปัจจุบันมี 1.3% ของนักเรียนทั้งหมดที่ติดเหล้าและบุหรี่ โดยแยกเป็นเหล้า 31% บุหรี่ 47% ทั้งเหล้าและบุหรี่ 22% โดยเฉพาะชั้น ป.5 – ป.6 และนำไปสู่ ม.ต้น อยู่ในช่วงวัยกำลังอยากรู้อยากลอง จึงอยากให้มีการร่วมสอดส่องดูแล และดำเนินการโครงการ โรงเรียนสีขาว โดยบังคับทุกโรงเรียนดำเนินการว่า จะต้องมีการดูแลห้ามการนำบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอร์เข้าสู่ในสถานศึกษาและห้ามพื้นที่ในระแวกขายให้กับเด็กนักเรียนโดยเด็ดขาด ซึ่งทุกคนที่เข้ามาในโรงเรียนก็ต้องห้ามทำแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับโรงเรียน และให้ครูทุกคนช่วยกันสอดแทรกความรู้เรื่องโทษของยาเสพย์ติดในระหว่างการเรียนการสอนของทุกวิชา เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กก่อนที่จะถูกชักชวนไปทดลอง พร้อมมีกิจกรรมตามวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อช่วยรณรงค์ไม่สูบบุหรี่อีกด้วย