ปี 2565 ถือเป็นปีแรกที่ กรมสรรพากร กำหนดให้ผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุน SSF และ RMF ต้องแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) นำส่งข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนดังกล่าวให้กับกรมสรรพากร เพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษี

การกำหนดดังกล่าว เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 414 และ 415) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน SSF และกองทุน RMF ตามลำดับ

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีเพื่อขอความยินยอมจากลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูล ก่อนนำส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากร ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA

ทั้งนี้ บลจ. จะเป็นผู้ส่งหลักฐานให้กับกรมสรรพากรโดยตรงเท่านั้น และกรมสรรพากรจะไม่รับหลักฐานการซื้อหน่วยลงทุน SSF หรือ RMF จากผู้มีเงินได้ (ผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุน) ไม่ว่าจะในรูปแบบกระดาษ, ไฟล์ PDF หรือเอกสารใด ๆ ก็ตาม

แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้ผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุน SSF และ RMF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ต่อ บลจ. ที่ตัวเองได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF และกองทุน RMF ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และทาง บลจ. ต้องส่งข้อมูลของผู้มีเงินได้ต่อกรมสรรพากร ภายในวันที่ 15 มกราคมของปีถัดไป (เว้นแต่อธิบดีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น)

สำหรับผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุน SSF และ RMF ในหลาย บลจ. นั้น ต้องแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่ดูแลกองทุนของตัวเองโดยตรง หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ของ บลจ. นั้น ๆ ที่ซื้อได้ โดยหากแจ้งความประสงค์หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทาง บลจ. จะต้องแจ้งส่งข้อมูลภาษีย้อนหลัง ปีภาษี 2565 ซึ่งอาจทำให้ผู้มีเงินได้ (ผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุน) ได้รับการคืนภาษีล่าช้า มิใช่การถูกยกเลิกสิทธิในการรับประโยชน์ทางภาษีแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนั้น ไม่ต้องทำทุกปีภาษี และ ไม่ต้องทำทีละกองทุน เนื่องจากการแจ้งความประสงค์เพียงครั้งเดียวนั้น เลขประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนจะเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชาชนของผู้มีเงินได้ (ผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุน) จึงไม่จำเป็นต้องแจ้งความประสงค์หลายครั้ง

รู้แบบนี้แล้ว ใครที่ลืมแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ตอนนี้ยังมีเวลา รีบติดต่อ บลจ. ของตัวเอง เพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีได้เลย

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส