เปิดรับข้อเสนอโครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20” NSC2018

โครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20” หรือ NSC2018 เปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เสนอโครงการได้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2560

1 ทีม มีสมาชิกได้ไม่เกิน 3 คน และแต่ละคนสามารถมีชื่อได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น

โดยมีรายละเอียดคร่าวๆ ตามนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://nscthailand.net/front/show/contact (เลือกศูนย์ประสานงานภูมิภาคของท่าน)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : www.nectec.or.th/nsc

สมัครโครงการ (ส่งข้อเสนอโครงการ) : http://www.nscthailand.net/posts/read/13

เกี่ยวกับโครงการ

“โครงการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก” ซึ่งได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกตั้งแต่ปีงบประมาณ 2537 เนคเทคได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการโดยจัดให้มีเวทีการแข่งขันในระดับประเทศและเปลี่ยนชื่อเป็น “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest – NSC)” ในปี พ.ศ. 2542

ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับถึงปัจจุบัน มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนไปแล้วทั้งสิ้นรวม 9,847 โครงการ ทั้งนี้จากจำนวนโครงการที่นักเรียน นิสิต และนักศึกษาส่งเข้ามาร่วมในโครงการรวม 19,935 ข้อเสนอโครงการ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศจำนวนกว่า 150 สถาบัน

ที่มา : Young Entrepreneur Assembly Hub – YEAH

NSC Thailand