Life Return to Normal In 7 Years
Life Return to Normal In 7 Years

โลกต้องใช้เวลาถึง 7 ปี กว่าทุกประเทศจะฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้มากกว่า 75%

สำนักข่าว Bloomberg เผยแพร่บทความวิเคราะห์ผลคำนวณระยะเวลาสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก ซึ่งหากเป้าหมายสูงสุดคือ การที่ทุกประเทศฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้เกิน 75% นั้นจะต้องใช้เวลายาวนานถึง 7 ปีเลยทีเดียว การคำนวณดังกล่าวอ้างอิงจากฐานข้อมูลติดตามการฉีดวัคซีนของ Bloomberg ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และมีการอัปเดตเป็นประจำทุกวันจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการฉีดวัคซีนในแต่ละวันจาก 68 ประเทศที่ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วระยะหนึ่ง

ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกมีการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 119 ล้านโดส มีการทำสัญญาสั่งซื้อวัคซีนเกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ แล้วมากกว่า 100 สัญญา คิดเป็นจำนวนวัคซีนมากกว่า 8,500 ล้านโดส และมีเพียง 1 ใน 3 ของประเทศทั้ง 68 ประเทศที่เริ่มต้นการรณรงค์ฉีดวัคซีนแล้ว Anthony Fauci ผู้อำนวยการสถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐฯ ประเมินว่าไวรัสจะยุติการแพร่ระบาดแล้วสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกตินั้น อาจจำเป็นที่จะต้องให้วัคซีนครอบคลุมประชากรตั้งแต่ 70-85% หรือเรียกว่าการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้สำเร็จ จนถึงตอนนี้ ประเทศอิสราเอลยังคงครองตำแหน่งประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนให้ประชาชนสูงที่สุดในโลก ใกล้จะครอบคลุมประชากร 75% แล้วจากการฉีดภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือน

ด้านสหรัฐฯ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุดในโลกมากกว่า 27.6 ล้านคน คาดว่าจะฉีดได้ถึง 75% ของประชากรก็ช่วงต้นปี 2022 เลย ขณะนี้กำหนดวันฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายในมหานครนิวยอร์กต้องเลื่อนออกไป 17 สัปดาห์ หลังจากเกิดพายุหิมะจนทำให้ประชาชนบางส่วนไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ หรือกรณีคล้ายกันในแคนาดา ที่อัตราการฉีดวัคซีนโควิด-19 ลดลงครึ่งหนึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาการจัดส่งวัคซีนที่ล่าช้า แคนาดานั้นมีการทำสัญญาสั่งซื้อวัคซีนต้านโควิด คิดเป็นจำนวนโดสต่อประชากร มากกว่าทุกประเทศในโลก

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส