คณะกรรมการกีฬาอาชีพประกาศให้ “อีสปอร์ต” เป็นกีฬาอาชีพอย่างเป็นทางการ

ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการเกมประเทศไทย เมื่อคณะกรรมการกีฬาอาชีพออกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาออกประกาศให้ “อีสปอร์ต (E-sport)” เป็นกีฬาอาชีพอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพเรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ใจความระบุไว้ว่า โดยเป็นการสมควรเพิ่มเติมชนิด หรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมาคมกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากร กีฬาอาชีพที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 ประกอบมติคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

  • ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิด หรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564”
  • ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  • ข้อ 3 ให้เพิ่มเติม ชนิดกีฬาอีสปอร์ต เป็น กีฬาอาชีพ ในประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ พ.ศ.2561
  • ข้อ 4 ให้สมาคมกีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพในชนิดกีฬาอีสปอร์ต มาจดแจ้งการดำเนินการต่อนายทะเบียนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564 โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ

นี่จะเป็นก้าวที่สำคัญของวงการเกมประเทศไทยอีกครั้งนึง ที่สามารถนำเกมมาเปลี่ยนให้เป็นอาชีพ และนักกีฬาอีสปอร์ตก็จะได้ถูกบรรจุให้เป็นนักกีฬาอาชีพอย่างเป็นทางการ หลังจากนี้ทิศทางวงการเกมประเทศไทยน่าจะดีขึ้นเรื่อย ๆ และภาครัฐเริ่มเห็นคุณค่าในวงการนี้มากขึ้น

อ้างอิง

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส