Connect with us

ข่าวไอทีในประเทศ

‘นวัตกรรม’ เริ่มต้นได้ ที่ IP IDE Center

ปัจจุบัน นวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในการทำธุกิจ และหลายๆ ประเทศเริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ก้าวทันโลก   เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค Thailand 4.0 ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

วันนี้แบไต๋ จะพาทุกคนที่อยากเริ่มต้นการทำธุรกิจด้วยนวัตกรรม IP IDE Center เป็นศูนย์ One Stop Service ในการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้ก้าวไปเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม (IDE) ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่การสร้างสรรค์ การคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

สำหรับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 และผู้ประกอบการ 4.0 จะต้องมีทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ SMEs ของเรามีความคิดสร้างสรรค์ มีไอเดียมากขึ้น แต่ยังคงต้องการข้อมูลสำหรับสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ในการนำมาต่อยอดสู่การผลิตสินค้า และบริการ

โดย IP IDE Center ให้บริการใน 4 ด้าน ได้แก่

  1. Techno Lab ให้บริการข้อมูลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร การประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี วิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล เพื่อช่วยชี้เป้าให้ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ นักวิจัย ให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดได้
  2. Idea Lab ด้านการสร้างความพร้อมให้ผู้ประกอบการในการเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม อาทิ การบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาสินค้าตอบสนองความต้องการของตลาดมากที่สุด
  3. Value Lab ให้คำปรึกษาแนะนำในการเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน การจับคู่ธุรกิจ
  4. Inter Lab ให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล เพื่อเตรียมความพร้อมในการรุกตลาดต่างประเทศอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งการเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ ผ่านหน่วยงานเครือข่ายของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สำหรับ Start up และผู้ประกอบการ ที่ต้องการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือต้องการขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญแวะเข้าไปเยี่ยมชมเพจของ IP IDE  ติดตาม live สด เรื่องความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประจำทาง http://www.facebook.com/ipidethailand/ หรือติดตามข่าวสารผ่าน line@ ได้ที่  @ip_ide_center หรือเข้าไปปรึกษาได้ที่ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น