Connect with us

ข่าวไอทีในประเทศ

FIT เผยสุดยอดทีมสตาร์ทอัพ 8 ทีม พร้อมหนุนสู่การยกระดับพัฒนาประเทศ!!

FIT (สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย) ได้เปิดตัว 8 ทีม สุดยอดสตาร์ทอัพ ด้านการศึกษา (EdTech) และด้านสาธารณสุข (Heath Tech) จากโครงการ “GovTech Mission – One Nation, One Mission ยกระดับประเทศไทย” เวทีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสตาร์ทอัพ เวทีที่เปิดให้คนรุ่นใหม่ และเหล่าสตาร์ทอัพ ที่มีความมุ่งมั่นและมีความคิดสร้างสรรค์จากทั่วประเทศ มาร่วมกันแข่งขันออกแบบแผนงานที่ผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน สู่การยกระดับการพัฒนาประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ด้วยรางวัลมูลค่ารวมกว่า 7 แสนบาท ซึ่งทีมสตาร์ทอัพทั้ง 8 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกนั้น โดยผลงานของทุกทีมนั้นมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก

ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้อำนวยการด้านนโยบายสาธารณะสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT)

FIT (สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย) จัดตั้งขึ้นเพื่อนำเสนอแนวคิดที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลบนข้อเท็จจริง และนำไปสู่การพัฒนาประเทศ มีภารกิจหลัก ได้แก่

 1. ศึกษาและวิจัยเชิงนโยบาย
 2. พัฒนานโยบายสาธารณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
 3. สื่อสารและผลักดันให้มีกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม และ
 4. สร้างเครือข่ายพลเมือง เพื่อการพัฒนาประเทศที่มีความหลากหลาย พร้อมผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานสถาบันออกแบบอนาคตไทย (FIT)

แบ่งเป็น 5 ทีมสตาร์ทอัพ ด้านการศึกษา (EdTech) ได้แก่

 1. ทีม CarreVisa (แคเรียร์วีซ่า) ได้รับรางวัลชนะเลิศ :
  • ทีม CarreVisa ได้พัฒนาแพลตฟอร์มแนะแนวอาชีพครบวงจร และเป็นแอปพลิเคชั่นแรกในประเทศไทย ที่มีแบบประเมินความเหมาะสมทางอาชีพ จากผู้มีประสบการณ์การทำงานหลากหลายสาขาอาชีพ ตั้งแต่ Investment banker ที่ Wall Street นักแสดง Broadway ที่ New York ซึ่งปัจจุบันได้เข้าร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการให้นักศึกษาทดลองใช้แอปพลิเคชั่นฟรี ได้แก่
   1. ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
   2. ม.เทคโนโลยีสุรนารี
   3. ม.เชียงใหม่
   4. ม.พะเยา และ
   5. ม.นเรศวร
  • แอปพลิเคชั่นดังกล่าวคล้าย ๆ กับเป็นตัวแทนของครูแนะแนว เปิดให้บริการมาประมาณ 4 ปีแล้ว ซึ่งช่วยแนะแนวอาชีพที่เหมาะสมกับเหล่านักศึกษาสำเร็จไปกว่า 6,000 คนแล้ว
 2. ทีม School Brigth (รู้จักในนามจับจ่าย) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :
  • ทีม School Brigth ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม ที่ช่วยเหล่าบรรดาคุณครูบริหารจัดการรูปแบบให้คะแนน การประเมินของโรงเรียนดิจิทัลในรูปแบบของแอปพลิเคชั่นบนมือถือครอบคลุมความต้องการใช้งานของสถานศึกษามากที่สุดในประเทศไทย เชื่อมโยงระหว่างคุณครู , นักเรียนและผู้ปกครอง
  • ปัจจุบันมีนักเรียนในระบบมากกว่า 100,000 คน และมีโรงเรียนมากกว่า 100 โรงเรียน
  • School Bright ช่วยคุณครูประหยัดเวลาการทำงานได้ถึง 90% และช่วยลดต้นทุนโรงเรียนได้ถึง 30%
  • อัตราค่าบริการอยู่ที่ นักเรียน 1 คน ราคา 150 บาท ต่อการใช้งาน 1 เทอม
 3. ทีม BASE Playhouse ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2 : 
  • จัดตั้งมาแล้วได้ประมาณ 2 ปี ทีม BASE Playhouse พัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมา เนื่องจากเล็งเห็นปัญหาที่พบว่าเด็กไทยไม่มีสถานที่ที่เตรียมพร้อมให้เข้าสู่โลกชีวิตจริง เพราะในโลกของการทำงานต้องการความรู้ และทักษะหลาย ๆ อย่างที่ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไม่มีสอน การเติมทักษะเหล่านั้น จึงจำเป็นต้องฝึกฝนผ่านสถานการณ์จริง
  • BASE Playhouse จึงสร้างประสบการณ์เรียนรู้ หลักสูตร และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะองค์ความรู้เหล่านั้นให้กับเด็กตั้งแต่มัธยมต้น ให้เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองจริง (Experience Simulation )
  • พร้อมช่วยให้ครูทุกคนที่ทั้งมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน สามารถฝึกทักษะในศตวรรษที่21 ให้กับเด็กนักเรียนในการดูแลได้ด้วยตัวเอง แบบไม่น่าเบื่อและสนุก
  • BASE Playhouse ถูกสร้างขึ้นเพื่อจำลองโลกธุรกิจที่น้อง ๆ จะต้องเจอในอนาคต เข้ามาไว้ในพื้นที่ที่ไร้ความเสี่ยง ให้น้อง ๆ ได้ลองเล่น ล้ม ลุก คลุก คลาน เหมือนจริงทุกประการ แต่ไม่เสี่ยงไม่เจ็บ เพราะเราเชื่อว่าไม่มีการเรียนรู้แบบไหน ที่ได้ผลไปกว่าการได้ลองลงมือทำจริง และสัมผัสประสบการณ์จริง ทดลองใช้งานอยู่ที่โรงเรียนเพลินพัฒนา และวชิราวุธ
 4. ทีม VOXY ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 3 : 
  • เป็นระบบปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่ใช้เทคโนโลยี AI คู่ขนานไปกับการสอนสด โดยเจ้าของภาษา ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 30 ครั้งใน 1 เดือน ราคาการใช้งาน 159 บาท ต่อคนต่อเดือน ผ่านทางแอปพลิเคชั่น ที่ใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ รองรับทั้งระบบ iOS และ Android
  • VOXY มีเนื้อหาที่อัปเดทตลอดเวลา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และองค์กรนั้น ๆ การใช้เทคโนโลยี AI ควบคู่ไปด้วยเพื่อเป็นการคัดกรองเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน
  • VOXY กล่าวว่า 96% มีการพัฒนาภาษาอังกฤษได้มากกว่าระดับพื้นฐาน ด้วยการเรียนออนไลน์ประมาณ 6-11 เดือน และยกระดับขั้นได้มากกว่า 2 ระดับ
 5. ทีม Codekit ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 4 : 
  • Codekit คือ คลาสเรียนออนไลน์ ช่วยปูพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เช่น
   • การสร้างเว็บไซต์
   • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   • หรือแม้แต่พื้นฐานไปสู่เทคโนโลยีที่ยากขึ้น เช่น AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทั้งผู้ใหญ่ที่ไม่มีพื้นฐาน และเด็กในระดับมัธยมต้น
   • เกิดความสำเร็จจากการเรียนการสอนที่ผ่านมาแล้ว ด้วยระยะเวลา 3 เดือน (เรียน 2 เดือน พร้อมฝึกงาน 1 เดือน) โดยมีงานรองรับหลังจากจบการเรียนการสอนอีกด้วย

คุณกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

ส่วนอีก 3 ทีมสตาร์ทอัพ ด้านสาธารณสุข  (Heathl Tech) ได้แก่

 1. ทีม ARINCARE ได้รับรางวัลชนะเลิศ :
  • ARINCARE คือ Digital Platform เน้นไปที่ร้านขายยา และเภสัชกรทั่วประเทศเป็นหลัก เป็นตัวช่วยให้เภสัชกรทำงานได้ดีขึ้นด้วยการทำ Digital Transformation ช่วยให้จ่ายยาได้แม่นยำมากขึ้น
  • ยกระดับประสิทธิภาพของเภสัชกรชุมชนจากร้านขายยาในแบบ Analog มาเป็น Digital Healthcare ได้ดียิ่งขึ้น
  • ปัจจุบัน Arincare มีร้านขายยาและเภสัชกรในเครือข่ายมากกว่า 2,000 ร้านทั่วประเทศ สามารถให้บริการสาธารณสุขในชุมชนได้ดีขึ้น
  • และสามารถจ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้มากกวาา 30,000 รายในช่วงปีที่ผ่านมา
  • พร้อมทำงานร่วมกับการให้บริการกับโรงพยาบาลชุมชน และหน่วยงานสาธารณะสุขชุมชน ในการบริหารคลังยาด้วย
 2. ทีม MeDisee ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :
  • MeDisee เป็น Platform ด้านสุขภาพ มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่รวบรวมคนไข้ , ชนิดของยา และโรงพยาบาลเข้าไว้ด้วยกัน
  • พร้อมระบบริหารจัดการสำหรับโรงพยาบาล คลินิก และแพทย์ ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับโรงพยาบาลได้
  • และมีระบบติดการรักษาของแพทย์ รวมทั้งรูปแบบการสื่อสารแบบเทเลเมดิซีน ช่วยเปิดโอกาสให้คนไข้นำผลการรักษาเข้ามาขอรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะได้เลย
 3. ทีม Remote-Care ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2 : 
  • Remote-Care เป็นระบบส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) ของเราทุกคน โดยผู้ใช้จะสามารถใช้อุปกรณ์ Wearable devices
  • เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ทั้ง Android และ iOS เพื่อวิเคราะห์การเกิดโรค NCDs (Non-Communicable Diseases) หรืออื่น ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคเลือดในสมองตีบ ที่เกิดจากการมีน้ำหนักตัวมากเกินเกณฑ์ที่กำหนด
  • มีรางวัลจูงใจ 3 ระดับ ได้แก่
   • Warm Up ต้องเดินให้ครบ 8,000 ก้าวต่อวัน ในระยะเวลา 20 วัน ต่อเดือน จะได้รับเงินคืน 200 บาท
   • Speed Up ต้องเดินให้ครบ 9,000 ก้าวต่อวัน ในระยะเวลา 20 วัน ต่อเดือน จะได้รับเงินคืน 300 บาท และ
   • สุดท้ายระดับ Level Up ซึ่งต้องเดิน 10,000 ก้าวต่อวัน ในระยะเวลา 20 วัน ต่อเดือน ก็จะได้รับเงินคืน 500 บาท
  • ทำงานพร้อมอุปกรณ์ที่ชื่อว่า OREBO นาฬิกาข้อมือเพื่อสุขภาพ ราคา 2,790 บาท

โฉมหน้าเหล่าสตาร์ทอัพ ทีม CarreVisa (แคเรียร์วีซ่า)

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น

ข่าวไอทีในประเทศ

“EOS RP” กล้อง Mirrorless ฟูลเฟรม หลากเทคโนโลยีเอื้อมือใหม่ พร้อมบอดี้น้ำหนักเบา 485 กรัม!

Published

on

ด้วยวัฎจักรของตลาดกล้องที่เปลี่ยนไปตลอดตามกระแสนิยม ในไตรมาสแรกของปี 2019 นี้ แบรนด์กล้องระดับโลกอย่าง Canon (แคนนอน) เลยเปิดตัว EOS RP กล้อง Mirrorless ฟูลเฟรม ที่จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีใหม่พร้อมลดทอนน้ำหนักบอดี้จนตัวเครื่องเบาลงจนน่าใจหาย! ตอบโจทย์ความต้องการผู้ใช้งานหลากหลายกลุ่มแต่เจาะจงเป็นอย่างยิ่งกับผู้ใช้งานกล้องมือใหม่

จุดเด่นของ EOS RP

 • สามารถจับโฟกัสภาพได้ไวสุด 0.05 วินาที
 • ถ่ายในที่แสงน้อยได้ถึง EV-5 (ค่าความสว่าง – 5) และแม้ค่า F จะสูงก็ตาม
 • Digital Lens Optimizer ตัวกล้องจะปรับภาพรวมของภาพถ่ายให้เหมาะสมกับช่วงเลนส์

 • Eye Detection ระบบตรวจจับใบหน้าผ่านดวงตาของตัวแบบ ถูกอัปเกรดระยะการตรวจจับให้ไกลได้มากยิ่งเป็นระยะ Medium Shot (ประมาณครึ่งตัวของบุคคล) จากเดิมที่ได้มากสุดแค่ระยะ Portrait (ภาพถ่ายบุคคล) พร้อมซ้ำยังใช้คู่กับโหมดออโต้โฟกัส Servo และออโต้โฟกัสภาพยนตร์ได้

 • Creative Artist โหมดการปรับภาพถ่ายที่จะช่วยแนะนำเอฟเฟกต์ต่าง ๆ ที่เหมาะกับอารมณ์ หรือโทนของภาพ เช่น ความสว่าง แสงเข้ม และความอิ่มตัวของสี

 • โหมด Fv ที่สามารถตั้งค่า AE  (Auto Exposure) โดยอัตโนมัติและยืดหยุ่น อาทิ ความเร็วชัตเตอร์ การตั้งค่ารูรับแสงและความไวแสง ISO ได้อย่างรวดเร็ว

 • Focus Bracketing โหมดถ่ายภาพที่จะไล่ระนาบจุดโฟกัสภายในเฟรมของวัตถุเพื่อให้คมชัดทั่วทั้งภาพ (จากที่ปกติแล้วการถ่ายภาพแบบ Macro หรือการถ่ายภาพวัตถุในระยะใกล้ๆ Subject มักจะคมชัดเฉพาะตำแหน่งที่เราโฟกัสเท่านั้น)

สเปคโดยคร่าวของ EOS RP

 • น้ำหนักเฉพาะตัวเครื่องอยู่ที่ 485 กรัม
 • เซ็นเซอร์รับภาพ: CMOS ความละเอียดประมาณ 26 ล้านพิกเซล เต็มเฟรม (36.0 x 24.0 มม.)
 • พิกเซลที่บันทึกได้
  1. L (ใหญ่): ประมาณ 26.0 ล้านพิกเซล (6240 × 4160)
  2. M (ปานกลาง): ประมาณ 11.5 ล้านพิกเซล (4160 × 2768)
  3. S1 (เล็ก 1): ประมาณ 6.5 ล้านพิกเซล (3120 × 2080)
  4. S2 (เล็ก 2): ประมาณ 3.8 ล้านพิกเซล (2400 × 1600)
  5. RAW: ประมาณ 26.0 ล้านพิกเซล (6240 × 4160)
  6. C-RAW: ประมาณ 26.0 ล้านพิกเซล (6240 × 4160)
 • ระบบออโต้โฟกัส: Dual pixel CMOS AF, Contrast AF (สำหรับภาพเคลื่อนไหว 4Kบันทึก)
 • ช่วงความสว่างในการโฟกัส: (ภาพนิ่ง) EV –5 ถึง 18 (วิดีโอ) EV – 2.5 ถึง 18
 • ระบบถ่ายคร่อมโฟกัส (Focus Bracketing)
 • ความเร็วชัตเตอร์: 1/4000 วินาที ถึง 30 วินาที, Bulb, X-sync ความเร็ว 1/180 วินาที
 • ความไวแสง ISO: 100–40000 (เพิ่มทีละ 1/3- หรือ 1-stop ), L (ISO 50), H1 (ISO 51200) หรือ H2 (ISO 102400)
 • ขนาดการบันทึกภาพยนตร์: 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720)
 • อัตราเฟรม:
  • Full HD / HD: 59.94p / 29.97p (พร้อม NTSC)
  • Full HD / HD: 50.00p / 25.00p (พร้อม PAL)
  • 4K: 23.98p (NTSC) / 25.00p (PAL)
 • ช่องมองภาพ (Viewfinder): OLED
 • ช่องเสียบดิจิทัล: HDMI, USB Type-C, ไมโครโฟนและหูฟังขนาด 3.5 มม.
 • เชื่อมต่อ Wifi ได้

นอกจากนี้ทางแคนนอน ยังจัดเซอร์ไพรส์เอาใจคนรักกล้องเปลี่ยนเลนส์อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัวเลนส์ RF พร้อมกันถึง 6 รุ่น ให้การถ่ายภาพสนุกยิ่งขึ้น ได้แก่

 • RF 85mm f1.2 L USM เลนส์ในฝันสำหรับภาพพอร์ตเทรต คมชัดทุกรายละเอียดถึงขอบภาพ
 • RF 85mm f1.2 L USM DS ด้วยเทคโนโลยี Defocus Smoothing (DS) ให้ภาพถ่ายละมุนสวยงาม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพพอร์ตเทรต
 • RF 24-70mm f2.8 L IS Nano USM เลนส์ซูมอเนกประสงค์คุณภาพสูง รูรับแสงกว้าง โฟกัสฉับไว ครอบคลุมทุกการถ่ายภาพ
 • RF 15-35mm f2.8 L IS Nano USM เลนส์ซูมมุมกว้างพิเศษ พร้อมระบบกันสั่นไหว ลงตัวเพื่องานถ่ายภาพสถาปัตยกรรม และวิวทิวทัศน์
 • RF 70-200mm f2.8 L IS SWC USM เลนส์ซูมช่วงยอดนิยมคุณภาพสูง ให้ภาพถ่ายคมชัด สีอิ่ม พัฒนามาให้มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบาลง เพิ่มความคล่องตัวให้กับช่างภาพ
 • RF 24-240mm f4-6.3 IS Nano USM เลนส์ซูมอเนกประสงค์ ตัวเล็ก น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับนักเดินทาง ถ่ายภาพได้หลากหลาย ตั้งแต่ภาพมุมกว้าง ไปจนถึงการซูมภาพระยะไกล

Canon EOS RP สนนราคาเริ่มต้นเฉพาะตัวเครื่องอยู่ที่ 48,990 บาท และตัวกล้องพร้อมเลนส์ RF 24-105L ราคา 88,690 บาท โดยทางแคนนอนแง้ม ๆ มาว่าจะตัวเครื่องนั้นจะวางจำหน่ายภายในอาทิตย์หน้านี้ครับ

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น

อ่านต่อ

ข่าวไอทีในประเทศ

รวมราคา Samsung Galaxy S10 และ 10+ จากทุกค่ายมือถือลดสูงสุด 50 เปอร์เซ็นต์!

Published

on

เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ยังคงได้รับความนิยมในบ้านเรามาโดยตลอดอย่าง Samsung ที่คราวนี้ก็ได้ฤกษ์งามยามดีเปิดตัวสมาร์ตเรือธงรุ่นล่าสุด Galaxy S10 และ S10+ เรามาดูกันดีกว่าครับ ว่าแต่ละค่ายมือถือจะมีโปรโมชั่นอะไรเด็ด ๆ มามัดใจสาวกสมาร์ตโฟนแบรนด์นี้กันบ้าง!

ราคาเปิดตัว Samsung Galaxy S10

 • Samsung Galaxy S10e 6GB/128GB ราคา 26,900 บาท
 • Samsung Galaxy S10 8GB/128GB ราคา 31,900 บาท
 • Samsung Galaxy S10+ 8GB/128GB ราคา 35,900 บาท
 • Samsung Galaxy S10+ 8GB/512GB ราคา 44,900 บาท
 • Samsung Galaxy S10+ 12GB/1TB ราคา 55,900 บาท

จองถึง 4 มีนาคมและหากซื้อกับโอเปเรเตอร์ (ค่ายมือถือ) จะมีส่วนลดหรือบางช่องทางจะมีการเลือกอัปเกรดความจุได้ฟรี หรือเลือกรับ Galaxy Watch ได้ โดยจะขายจริงในวันที่ 8 มีนาคมนี้

ราคาพิเศษจาก AIS

ลูกค้าเอไอเอส สามารถสั่งจองเครื่องได้ทาง ais.co.th/samsungs10 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2562 และสามารถเลือกชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับการจัดส่งถึงบ้านหรือชำระเงินมัดจำจำนวน 2,000 บาท สำหรับการรับเครื่องที่ AIS Shop หรือร้านเทเลวิซที่ร่วมรายการ โดยรับเครื่องได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • รับส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 50% เหลือเพียง 17,950 บาท (จากปกติ 35,900 บาท) เมื่อสั่งจอง Samsung Galaxy S10+ (128 GB) พร้อมสมัครแพ็กเกจ AIS HOT DEAL 1,299 บาทขึ้นไป และชำระค่าบริการล่วงหน้า 8,000 บาท สำหรับลูกค้าเอไอเอสรายเดือน ทั้งลูกค้าปัจจุบัน เปิดเบอร์ใหม่ หรือเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน เฉพาะช่วง Pre-Booking เท่านั้น และจะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเป็น
  • แถมยังได้รับชม NETFLIX ฟรีนาน 3 เดือน (มูลค่า 1,050 บาท) และคอนเทนท์ความบันเทิงระดับโลกอื่นๆ ผ่านแอปฯ AIS PLAY กับ PLAY PREMIUM, VIU และ HOOQ แบบไม่คิดค่าเน็ต นาน 6 เดือน มูลค่า 3,319 บาท
  • ประกันจอแตกนาน 1 ปี มูลค่า 6,500 บาท

 • ถ้าเป็นลูกค้าเอไอเอส เซเรเนดโกลด์และแพลทตินัมที่มีอายุใช้งาน 1 ปีขึ้นไปและใช้หรือสมัครแพ็กเกจขั้นต่ำ 899 บาท รับส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 16,000 บาท โดยไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้า พร้อมชมฟรี! NETFLIX นาน 3 เดือน มูลค่า 1,050 บาท เฉพาะช่วง Pre-Booking เท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่: AIS

ราคา Galaxy S10 จาก DTAC

โปรโมชั่นราคาพิเศษจากดีแทคสำหรับลูกค้าที่สั่งจองล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2562 และพร้อมวางจำหน่ายพร้อมกันที่ศูนย์บริการดีแทค ทั่วประเทศ หรือ dtac online store เร็ว ๆ นี้ โดยรายละเอียดมีดังนี้

 • Samsung Galaxy S10 128GB จากปกติ 31,900 บาท ลดเหลือเพียง 15,900 บาทเมื่อสมัครหรือมีแพ็กเกจเริ่มต้น 1,499 บาท
  • ลดเหลือเพียง 19,900 บาท เมื่อสมัครหรือมีแพ็กเกจเริ่มต้น 1,099 บาท
  • ลดเหลือเพียง 21,900 บาท เมื่อสมัครหรือมีแพ็กเกจเริ่มต้น 899 บาท
  • ลดเหลือเพียง 25,900 บาท เมื่อสมัครหรือมีแพ็กเกจเริ่มต้น 699 บาท
 • Samsung Galaxy S10+ 128GB จากปกติ 35,900 บาท ลดเหลือเพียง 17,950 บาท เมื่อสมัครหรือมีแพ็กเกจเริ่มต้น 1,499 บาท
  • ลดเหลือเพียง 21,900 บาท เมื่อสมัครหรือมีแพ็กเกจเริ่มต้น 1,099 บาท
  • ลดเหลือเพียง 25,900 บาท เมื่อสมัครหรือมีแพ็กเกจเริ่มต้น 899 บาท
  • ลดเหลือเพียง 29,900 บาท เมื่อสมัครหรือมีแพ็กเกจเริ่มต้น 699 บาท
 • Samsung Galaxy S10+ 512GB จากปกติ 44,900 บาท ลดเหลือเพียง 26,900 บาท เมื่อสมัครหรือมีแพ็กเกจเริ่มต้น 1,499 บาท
  • ลดเหลือเพียง 30,900 บาท เมื่อสมัครหรือมีแพ็กเกจเริ่มต้น 1,099 บาท
  • ลดเหลือเพียง 34,900 บาท เมื่อสมัครหรือมีแพ็กเกจเริ่มต้น 899 บาท
  • ลดเหลือเพียง 38,900 บาท เมื่อสมัครหรือมีแพ็กเกจเริ่มต้น 699 บาท
 • Samsung Galaxy S10+ 1TB จากปกติ 55,900 บาท
  • ลดเหลือเพียง 35,900 บาท เมื่อสมัครหรือมีแพ็กเกจเริ่มต้น 1,499 บาท
  • ลดเหลือเพียง 39,900 บาท เมื่อสมัครหรือมีแพ็กเกจเริ่มต้น 1,099 บาท
  • ลดเหลือเพียง 45,900 บาท เมื่อสมัครหรือมีแพ็กเกจเริ่มต้น 899 บาท
  • ลดเหลือเพียง 49,900 บาท เมื่อสมัครหรือมีแพ็กเกจเริ่มต้น 699 บาท
 • ลูกค้าดีแทค Blue Member และ Gold Member ที่มีอายุการใช้งาน 18 เดือนขึ้นไปรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษ พร้อมประกันจอแตก 1 ปี จากซัมซุง มูลค่า 6,500 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่: Dtac

ราคา Galaxy S10 จาก TrueMove H

เช่นเดียวกันกับทุกเจ้าที่จะสามารถสั่งจองล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2562 โดยจะได้รับเครื่องตั้งแต่วันที่ 6 – 8 มีนาคม แต่ทางทรูจะมีราคาพิเศษนี้เฉพาะช่วงสั่งจองเท่านั้น

 • ลดค่าเครื่องสูงสุด 50% เมื่อสมัครแพ็คเกจและชำระค่าบริการล่วงหน้าตามกำหนด
 • จองแบบไม่ต้องชำระล่วงหน้า สำหรับลูกค้า True Blackcard ลดสูงสุด 14,000 บาท
 • ผ่อนค่าเครื่องแบบ 0% นานสูงสุด 24 เดือน
 • มีบริการแลกเก่าเลกใหม่ Easy Swap ร่วมกับบริการ Galaxy Butler (รับส่งเครื่องซ่อมฟรี, มีส่วนลดค่าอะไหล่ที่นอกเหนือจากประกัน ฯลฯ) สำหรับลูกค้า True Blackcard ที่จองเท่านั้น
 • ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมลดเพิ่ม 1,000 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่: Truemove H

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น

อ่านต่อ

ข่าวไอทีในประเทศ

เผยเกมใหม่ AxE: Alliance vs Empire ศึกสงคราม 2 อาณาจักรพร้อมอุบัติขึ้นแล้ววันนี้!

Published

on

เปิดตัวเกมใหม่ล่าสุด AxE หรือชื่อเต็ม Alliance vs Empire สงครามสองอาณาจักรที่เกิดจากความไม่ลงรอยกัน ฝั่ง Alliance จะเน้นความอิสระ ไร้กฎเกณฑ์ ต้องการเสรีภาพ แต่ฝั่ง Empire จะเน้นหลักการณ์และกฎเกณฑ์ จึงทำให้เกิดศึกนี้ขึ้น โดยเป็นเกมบนมือถือทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ที่มีความสวยงามของกราฟิกและระบบการเล่นแบบ 360 องศาครั้งแรกของเกมมือถือ!

สเปคขั้นต่ำที่ต้องการ

 • CPU 8 Core 2.3 GHz
 • Ram 3 GB
 • Rom 3GB
 • Android 5.0 Lollipop หรือ iOS 9 ขึ้นไป

AxE เป็นเกมแนว MMORPG สุดแนวที่จะแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายเพื่อเข้าต่อสู้กันบนภาพกราฟิกสวยงาม ลื่นไหล และแมพที่กว้างมาก ๆ ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจะมีอาชีพที่ต่างกันให้คุณได้เลือกอย่างอิสระ

ฝั่ง Alliance

Blademaster

นักดาบสายลุยที่มาพร้อมสกิลสายประชิดที่รุนแรง รวดเร็ว ผู้คอยช่วยเหลือผู้คน

Titan

นักรบสายแทงก์สุดถึก ผู้เร่รอนในทะเลทรายที่มาพร้อม

Archer

นักธนูที่มาพร้อมความสามารถในการซับพอร์ตเพื่อนร่วมทีมได้ ผู้ใช้พลังธรรมชาติ

ฝั่ง Empire

Valkyrie

สาวนักดาบที่สมดุลทั้งรุกและรับ ผู้เชี่ยวชาญการใช้ดาบและโล่

Warrior

นักรบผู้กล้าหาญ

Mage

สาวน้อยนักเวทย์ผู้ใช้พลังแห่งธาตุ

เกม AxE จะเป็นเกมแรกที่ Nexon เปิดตัวเป็นเกมแรกในปี 2019 ซึ่งโด่งดังในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ซึ่งเกมนี้สามารถทำรายได้เป็นอันดับ 1 ของเกาหลีใต้ โดยการย้ายมาที่ตลาดฝั่ง SEA นี้จะถูกปรับราคาของภายในเกมที่ถูกลงตอบรับกับฐานของผู้เล่น ซึ่งเกมนี้มั่นใจว่าจะสร้างรายได้เป็นตลาดที่เติบโตสูงมากที่สุดในโลก ณ ปัจจุบัน ซึ่ง dtac ก็เป็น 1 ในผู้สนับสนุนที่ดีเสมอมาของ Nexonอิศร์ เตาลานนท์ CEO เน็กซอน (ไทยแลนด์)

โดยเกม AxE เป็นเกม Mobile แนว Fantasy MMORPG ซึ่งต่างจากเกม Mobile อื่น ๆ ซึ่งการเล่นจะต้องคอยระวังฝ่ายตรงข้ามตลอดเวลา บนพื้นที่การเล่นขนาดใหญ่ และจะมี Content ที่หลากหลายตั้งแต่ Raid ลุยบอส ดันเจี้ยนต่าง ๆ โหมดรุกรานที่บุกฝ่ายศัตรู รวมไปถึงศึกสงครามระหว่างกิล ซึ่งศึกทุกอย่างจะเป็นรูปแบบ Realtime เพื่อสร้างความตื่นเต้นในการเล่น และผู้ชนะจะได้รับของรางวัลเพื่อพัฒนาตัวละครของเรา ซึ่งผู้ที่เคยเล่นในแต่ละประเทศ ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกมนี้จะสามารถมอบประสบการณ์ในกทรเล่นเกมที่ไม่เคยมีในเกม Mobile อื่น ๆ อย่างแน่นอน และผู้เล่นชาวไทยจะได้มีกิจกรรมเปิดเพื่อต้อนรับการมาของเกมนี้อีกด้วยMR.Seong-Uk Choi Deputy Division Manager of Mobile Division, Nexon

FEATURE เด่น ของเกม AxE

 • เป็นเกมแนว MMORPG มุมมอง 360 องศาบนแผนที่ Openworld เกมแรกที่ให้บริการบนมือถือ
 • กราฟิคสวยงามอลังการ
 • Field Boss ออกผจญภัยไปในพื้นที่กว้างใหญ่และพิชิตบอสสุดโหด
 • ระบบ PK ที่สามารถต่อสู้กับอีกฝ่ายได้ทันทีโดยไม่มีบทลงโทษ
 • สามารถล้างแค้นได้ทันที พร้อมระบบ Track ศัตรูที่ทำให้เราสามารถแก้แค้นได้
 • โหมด PVP 4v4 สุดมันส์
 • โหมด PVP 75 vs 75 เพื่อพิชิตบอสใหญ่มังกรทอง พร้อมรับไอเทมสุดพิเศษ (จะเปิดให้เล่นในอนาคต
 • ระบบ Guild Wars สุดมันส์

dtac รู้สึกตื่นเต้นมาก ๆ ที่ได้จับมือกับ Nexon สำหรับเกม AxE นี้ ซึ่งวันนี้ dtac ตั้งใจก้าวไปข้างหน้ายิ่งกว่าผู้ให้บริการอื่น ๆ โดยเฉพาะ อินเตอร์เน็ต 5G ที่กำลังมาถึง ซึ่งจะช่วยให้อินเตอร์เน็ตมีความเร็วขึ้นและความแลคที่แทบไม่มี โดยปัจจุบันมีเกมเมอร์ในประเทศไทยแล้วกว่า 20 ล้านคน โดยผู้เล่นเกมนี้บนเครือข่าย dtac นอกจากความสะดวกสบายด้านการจ่ายเงินแล้ว ยังมีโอกาสได้รับไอเทมในเกมที่มีมูลค่าสูงสุด 3,000 บาทอีกด้วย แถมถ้าใครซื้อไอเทมในเกมผ่านระบบดีแทคจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มอีก 50% อีกด้วยThibaut Girard - Head of Strategy and Innovation - DTAC

สิทธิพิเศษของลูกค้า dtac

สำหรับลูกค้า dtac นอกจากจะได้รับไอเทมสุดพิเศษมูลค่าสูงสุด 3,000 บาทแล้ว สำหรับใครที่เติมเงินผ่าน dtac จะได้รับโบนัสเพิ่มอีก 50% ทันที

สิทธิพิเศษของลูกค้า 3BB

สำหรับใครที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมบน Fanpage 3BB ก็ลุ้นรับไอเทมในเกม รวมไปถึงกิจกรรม Gamehub ก็จะได้รับไอเทมรวมมูลค่า 660 บาทไปเลย

เกม AxE เปิดตัวแล้ววันนี้ คุณพร้อมเข้าร่วมสงครามแล้วหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วโหลดได้เลยทั้งบน iOS และ Android

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น

อ่านต่อ
Advertisement
Advertisement

ติดตามข่าวสาร กดไลค์เพจแบไต๋!

เรื่องร้อนแรง!