Online Event: เปิดตัวโครงการ Super AI Engineer และจัดเสวนาเรื่อง Thailand AI the Next Chapter

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association of Thailand : AIAT) และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ได้วิจัยและนวัตกรรมให้ดำเนินงาน “โครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer)” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564

โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศในอนาคตร่วมกับเครือข่ายสมาชิกสมาคม และมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนไม่น้อยกว่า 40 แห่ง และศูนย์ประสานงาน 6 ภูมิภาค

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายองค์กร จึงจัดพิธีเปิดตัวโครงการ Super AI Engineer และจัดเสวนาเรื่อง Thailand AI the Next Chapter  ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 14.02-15.32 น. ทาง Facebook Livehttps://www.facebook.com/aiat2015/live เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ Super AI Engineer (สามารถชมย้อนหลังได้)

*สามารถชมย้อนหลังได้ที่

วิทยากรผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

1. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
อาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
นายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
2. ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
นักวิจัย ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. (NECTEC)
3. ผศ.ดร.นริศ หนูหอม
อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด
5. ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน
กรรมการบริษัท บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
6. รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง
คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดำเนินรายการโดย
1. ดร.ปรัชญา บุญขวัญ (ดร. อาร์ม)
นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
2. ดร. ปานระพี รพิพันธุ์ (ดร. เอิ้น)
ผู้ผลิตรายการ “ไอที 24 ชั่วโมง” (IT24Hrs)

รายละเอียดติดต่อ
นายณรงค์ฤทธิ์ ชูจร
เจ้าหน้าที่ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
โทร. 097-186-1734

อ้างอิง: อีเมลประชาสัมพันธ์ สารโดย ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส