ETDA (เอ็ตด้า) เร่งผลักดันบุคลากรไทย พร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์

ETDA (เอ็ตด้า) เร่งผลักดันบุคลากรไทย พร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์

สานต่อหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (iSEC) อย่างต่อเนื่อง

 002

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เดินหน้าชูภารกิจพัฒนาบุคลากรไทยพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ด้วยการผลักดันการยกระดับศักยภาพให้บุคลากรไทยมีความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสในการประเมินความพร้อมให้กับบุคลากรด้านไซเบอร์ก่อนเข้ารับการทดสอบใบรับรองในระดับสากล โดย ETDA ได้ให้การสนับสนุนให้สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Thailand Information Security Association) หรือ TISA จัดหลักสูตร  “การฝึกอบรมและสอบวัดสมรรถนะเพื่อพัฒนามาตรฐานการรับรองบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศไทย” ซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมและสอบเพื่อรับ “ใบรับรองสมรรถนะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Expert Certification : iSEC โดยมีผู้เข้าอบรมแล้วรวม 4 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 270 คน และสอบผ่านรับใบรับรอง iSEC จำนวน 73 คน พร้อมตั้งเป้าสู่ 200 คนภายใน 2 ปี

004
นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA

 

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า “บุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ยังเป็นที่ต้องการของทั่วโลก โดยจากงาน RSA Conference 2015 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานสัมมนา Cybersecurity ระดับโลกงานหนึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการเปิดเผยถึงจำนวนบุคลากรด้าน Cybersecurity จากผลสำรวจของ International Information Systems Security Certification Consortium หรือ (ISC)² ในปี 2014 พบว่า บุคลากรด้าน Cybersecurity มีจำนวนที่ไม่เพียงพอและมีความต้องการบุคลากรสายนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกปี และหากมองบุคลากรในบ้านเราเทียบกับชาติอาเซียน ประเทศไทยตามหลังสิงคโปร์และมาเลเซียอยู่มาก ดูเฉพาะผู้ที่ได้รับ Certified Information System Security Professional หรือ CISSP ของ (ISC)²  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 2558) สิงคโปร์มีจำนวนถึง 1,296 คน ส่วนมาเลเซียมีถึง 260 คน ในขณะที่ประเทศไทยมีเพียง 174 คนเท่านั้น  ดังนั้นประเทศไทย มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะผลักดันพัฒนาบุคลากรของเราให้มีความพร้อมด้าน Cybersecurity ซึ่งการบ่มเพาะสร้างบุคลากรด้านนี้ต้องใช้เวลานาน รวมถึงมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการอบรมพัฒนาตลอดจนการสอบวัดสมรรถนะต่าง ๆ”

005

 

“การผลักดันบุคลากรไทยให้พร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์นั้น นับเป็นภารกิจสำคัญที่ ETDA ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดย ETDA ได้จัดหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เช่น OWASP, EC-Council, SANS Institute นอกจากนี้ ยังสนับสนุน TISA ให้จัดฝึกอบรมและสอบวัดสมรรถนะหลักสูตร “การฝึกอบรมและสอบวัดสมรรถนะเพื่อพัฒนามาตรฐานการรับรองบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศไทย” ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมและสอบผ่านหลักสูตรฯ จะได้รับ “ใบรับรองสมรรถนะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Expert Certification : iSEC ที่มีทั้ง iSEC-M (ด้านบริหารจัดการ) และ iSEC-T (ด้านเทคนิค) ซึ่งอบรมฯ ไปแล้ว 4 รุ่น มีผู้ผ่านหลักสูตร iSEC-M แล้ว 39 คน และ iSEC-T 34 คน รวมทั้งสิ้น 73 คน (จากผู้ที่มาเข้าอบรมทั้งหมด 270 คน) โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านนี้ 200 คน ภายใน 2 ปี นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้ ETDA ได้สนับสนุนให้ไปอบรมและสอบหลักสูตร CISSP ของ (ISC)² ซึ่งผู้เข้าสอบจากรุ่นที่ 1-2 จำนวน 15 คน สอบผ่านรับใบ CISSP ถึง 12 คน ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่ ETDA มีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้าน Cybersecurity ทั้งการผลักดันหลักสูตรในประเทศไทย และการส่งเสริมให้บุคลากรไทยได้รับใบรับรองระดับสากล” นางสุรางคณา กล่าวเพิ่มเติม

พ.ต.อ.ญาณพล  ยั่งยืน นายกสมาคม TISA
พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน นายกสมาคม TISA

ทางด้าน พ.ต.อ.ญาณพล  ยั่งยืน นายกสมาคม TISA เปิดเผยถึงความร่วมมือกับ ETDA ในการพัฒนาหลักสูตร iSEC ว่า “ประเทศไทยในปัจจุบัน ถือว่ายังมีช่องโหว่ให้แฮกเกอร์เข้ามาใช้เป็นฐานในการเจาะระบบ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการลดความน่าเชื่อถือของประเทศ เราจึงต้องทั้งป้องกันระบบและพัฒนาบุคลากรของเราให้พร้อมปกป้องและตั้งรับปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ต่าง ๆ ซึ่ง TISA นั้นมีพันธกิจสำคัญในการพัฒนากระบวนการและบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงยินดีอย่างยิ่งที่ ETDA ได้สนับสนุนผลักดันการพัฒนาบุคลากรด้าน Cybersecurity ด้วยการร่วมกันจัดหลักสูตร “การฝึกอบรมและสอบวัดสมรรถนะเพื่อพัฒนามาตรฐานการรับรองบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศไทย” อย่างต่อเนื่องและมีผู้สอบได้ใบรับรองสมรรถนะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือ iSEC แล้ว 73 คน ใน 4 รุ่น ต้องขอขอบคุณ ETDA ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้าน Cybersecurity ทั้งยังสนับสนุนให้ TISA มีส่วนร่วมในการผลักดันบุคคลากรไทยด้าน Cybersecurity”

007

ภายในงานวันนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก ThaiCERT (ไทยเซิร์ต) สำนักความมั่นคงปลอดภัย ETDA ในหัวข้อRansomware มัลแวร์เรียกค่าไถ่ระบาด ภัยท้าทายความมั่นคงโลกไซเบอร์ พร้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตร “การฝึกอบรมและสอบวัดสมรรถนะเพื่อพัฒนามาตรฐานการรับรองบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศไทย” รุ่นที่ 3–4

006