Boost with Facebook

Boost with Facebook มุ่งฟื้นผู้ประกอบการชายขอบ ให้ธุรกิจกลับมาปัง

Facebook สนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สถานการณ์โควิด-19 ทำให้คนทั่วไปได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างมากขึ้น อย่างบริษัทต่าง ๆ ที่เคยมีการจ้างงานผู้พิการตามอัตราโควต้า 1:100 พอบริษัทต้องปลดพนักงานทั่วไปออกเป็นหมื่น ๆ คน โอกาสของการจ้างงานคนพิการก็ยิ่งน้อยลงอีก

โครงการนี้ดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และพันธมิตรชุมชนต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงผู้ประกอบการที่มาจากชุมชนชายขอบที่มีความสำคัญ กลุ่มชุมชนชายขอบในประเทศไทย 2,183 ราย โดยร้อยละ 60 เป็นผู้ประกอบการหญิง และร้อยละ 38 มาจากกลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQI) กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี และชนกลุ่มน้อย เป็นต้น

โครงการฝึกอบรมทั้งในรูปแบบบุคคลและแบบออนไลน์นั้นมีเนื้อหาครอบคลุมดังต่อไปนี้

  1. การสร้างบัญชีธุรกิจบน Facebook
  2. การสร้างธุรกิจบน Instagram
  3. วิธีการใช้เครื่องมือสำหรับสร้างสรรค์คอนเทนต์
  4. การเพิ่มฐานผู้ติดตามโดยใช้ข้อมูลเชิงลึก

ผ่านการจัดฝึกอบรมในรูปแบบออฟไลน์ 19 ครั้งและออนไลน์ 27 ครั้ง และยังมีคู่มือซึ่งถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ดำเนินโครงการ Global Resiliency ของ Facebook ได้แบ่งปันกลยุทธ์และสิ่งที่ควรพิจารณาที่สามารถนำมาใช้ได้กับการดำเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ

โดยคู่มือดังกล่าวเน้นย้ำถึงโอกาสของธุรกิจในการปรับขั้นตอนการดำเนินงานของพวกเขาให้เหมาะสม และการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปที่เรียกว่า ‘เน็กซ์ นอร์มอล’ และยังสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลเพื่อลดปัญหาช่องว่างต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่องทางการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวโครงการเสริมสร้างทักษะดิจิทัล Boost with Facebook และการเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรต่างๆ ของ Facebook https://www.facebook.com/business/small-business

เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมและรับชมคู่มือพลิกสถานการณ์เสริมสร้างศักยภาพการฟื้นตัวของธุรกิจขนาดย่อม

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส