DGA2020

ผลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2020 งานนี้การไฟฟ้าคว้ารางวัลอันดับ 1

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2020 โดยงานนี้จะมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีความพร้อม พัฒนาองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย และง่ายยิ่งขึ้น

มีโล่สำหรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม 10 รางวัล ได้แก่

  • อันดับ 1 การไฟฟ้านครหลวง
  • อันดับ 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
  • อันดับ 3 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • อันดับ 4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • อันดับ 5 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • อันดับ 6 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  • อันดับ 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • อันดับ 8 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิย์
  • อันดับ 9 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  • อันดับ 10 กรมสรรพากร

รางวัลประกาศนียบัตรระดับจังหวัด 5 รางวัล ได้แก่ เชียงใหม่ ระนอง ลพบุรี ลำพูน และสระบุรี

รางวัลเฉพาะด้านประจำปีหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 3 รางวัล ได้แก่ กรมสรรพากร , สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

รางวัลเฉพาะด้านประจำปีหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 5 รางวัล ได้แก่ กรมธุรกิจพลังงาน , สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , กรมการค้าต่างประเทศ , กรมโรงงานอุตสาหกรรม , กรมการขนส่งทางบก

รางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 2020 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวรื่นฤดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งานนี้การไฟฟ้าคว้าอันดับ 1 ไปได้จากผลงานอันโดดเด่นที่อำนวยความสะดวกต่อสาธารณะชน ทั้งหน้าตาของสื่อ ความสะดวกเข้าถึงง่ายในการใช้งาน ปีหน้าหน่วยงานไหนจะคว้าอันดับอะไรกันบ้างปีหน้าต้องรอติดตาม Digital Government Awards 2021

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส