Instagram เริ่ม “ซ่อนยอด Like” แล้วในบางประเทศ

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา Instagram ได้ทดลอง “การซ่อนยอดไลก์ของรูปภาพหรือวีดีโอต่าง ๆ” สำหรับผู้ใช้ใน “แคนาดา” ล่าสุด Instagram ไดขยายพื้นที่การทดลองนี้ออกไปเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นในอีก 6 ประเทศ

  • ออสเตรเลีย
  • บราซิล
  • ไอร์แลนด์
  • อิตาลี
  • ญี่ปุ่น
  • นิวซีแลนด์

มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้ใช้โฟกัสที่รูปภาพหรือวีดีโอ มากกว่าที่จะมาดูที่ยอดไลก์ แต่ผู้ใช้ยังสามารถกดเข้าไปดูได้ด้านในเหมือนเดิม เพื่อจะได้ไม่ดึงความสนใจแทนรูปภาพหรือวีดีโอ

ฟีเจอร์นี้ยังอยู่ในระหว่างการทดลองเท่านั้น เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ หากสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้ในการดูรูปภาพหรือวีดีโอได้ ในการไม่ใช้ “ยอดไลก์” เปรียบเทียบ ฟีเจอร์นี้ก็อาจจะถูกใช้งานจริง

ที่มา : Engadget

แสดงความคิดเห็น