เปิดตารางเงินเดือนเฉลี่ยคนไอทีไทย

ผลสำรวจพบอัตราเงินเดือนคนไอทีในบริษัทข้ามชาติยังคงมีรายได้สูง ทักษะที่เป็นที่ต้องการมากคือ Cloud Computing และนักพัฒนาแอปฯ

บริษัท จัดหางาน ไอเอสเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด (ISM Technology Recruitment Ltd.) ดําเนินธุรกิจจัดหาบุคลากรด้านไอทีให้กับองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยมาแล้วมากกว่า 20 ปี ได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการที่ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยและส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติ (Multinational company) และผู้หางานด้านไอทีในระบบฐานข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและการจ้างงานด้านไอทีประจําปี 2558 พบว่าอัตราเงินเดือนเฉลี่ยของคนไอทียังคงอย่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา และทักษะที่มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้น ได้แก่ ผู้ที่มีทักษะในเรื่องระบบ คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ผู้ที่ชํานาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และนักพัฒนาโปรแกรม (Developer) ด้านแอปพลิเคชั่นต่างๆ

ตลาดแรงงานยังคงมีความต้องการบุคลากรด้านไอทีอย่างต่อเนื่องทั้งพนักงานประจําและสัญญาจ้าง หลายองค์กรกําลังมองหาผู้ที่มีประสบการณ์ทํางานด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่บริษัทขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสําคัญ (Customer – oriented) ต้องการผู้ที่มีความชํานาญในด้านเทคโนโยลีดิจิทัล (Digital Technology) ที่สามารถกําหนดกลยุทธ์ วิเคราะห์ฐานข้อมูล และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนงานขายและการตลาดขององค์กรให้แข่งขันกับคู่แข่งได้ ในขณะที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักพัฒนาโปรแกรมและนักออกแบบทั้งโมบายแอปพลิเคชั่น (Mobile Application) และเว็บเบสแอปพลิเคชั่น (Web-based Application) กําลังเป็นที่ต้องการและมีการแข่งขันกันในตลาดแรงงานอย่างมาก จากการคาดการณ์ ถึงแม้สถานการณ์เศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงชะลอตัว แต่การจัดหาบุคลากรทางด้านไอทีที่มีทักษะและความชํานาญเหล่านี้ให้เพียงพอยังคงเป็นไปได้ยากทั้งในช่วงปีนี้เและปีหน้า

จากการเก็บข้อมูลของบริษัท จัดหางาน ไอเอสเอ็ม เทคโนโลยี จํากัด ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยเก็บข้อมูลเงินเดือนจากกลุ่มคนทํางานด้านไอทีสัญชาติไทยในบริษัทข้ามชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารในการทํางานได้ หรืออยู่ในระดับดีถึงดีมากสําหรับพนักงานในระดับอาวุโส พบว่า บริษัทข้ามชาติมักจะจ่ายเงินเดือนสําหรับตําแหน่งไอทีตามที่แสดงในตาราง อัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นเพียงเงินเดือนขั้นพื้นฐาน มิได้รวมเงินโบนัสหรือสวัสดิการอื่นๆ เช่น การประกันสุขภาพ, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ และค่ากันดารในกรณีที่บริษัทตั้งอยู่ต่างจังหวัด ฯลฯ โดยประเภทงานในตารางถูกจัดเรียงตามระดับทักษะและประสบการณ์ ซึ่งจํานวนปี ของประสบการณ์ในที่นี้หมายถึงจํานวนปี รวมของประสบการณ์ที่ทํางานในด้านไอที โดยมิได้เจาะจงการทํางานเฉพาะทักษะใดทักษะหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลให้อัตราเงินเดือนของแต่ละตําแหน่งมีความแตกต่างกัน เช่น ถ้าวัดระดับภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเงินเดือนอาจจะลดลงเล็กน้อย หรือพนักงานสัญญาจ้างที่มีการกําหนดระยะเวลาในการจ้างงานมักได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนสําหรับพนักงานประจําในตําแหน่งเดียวกัน ยิ่งมีกําหนดระยะเวลาการจ้างงานที่สั้นเงินเดือนต่อเดือนมักจะยิ่งสูงกว่า

Job DescriptionExperienceSalary
Application Developer / Software Engineer / Programmer / Programmer Analyst (.NET, XML, Java, Java EE, C#, MySQL, PHP, Ruby, Ajax, OOP tools, etc.)
 • 2 – 3 years
 • 3 – 7 years
 • 7 – 10+ years
 • 30,000 – 45,000
 • 45,000 – 70,000
 • 70,000 – 120,000+
Programmer/Analyst (RPG/400, COBOL)
 • 5 – 7+ years
 • 55,000 – 75,000+
System Analyst (salary varies with technical or application-specific skills and industry knowledge)
 • 5 – 7 years
 • 55,000 – 70,000
Mobile Developer (iOS SDK, Android SDK, UI / UX development)
 • 2 – 3 years
 • 3 – 5 years
 • 30,000 – 45,000
 • 50,000 – 70,000+
Web Designer / Graphic Designer
 • 3 – 5 years
 • 35,000 – 50,000
Digital Marketing / Search Specialist (SEM, SEO, PPC, etc.)
 • 2 – 5 years
 • 35,000 – 50,000
Digital Marketing Manager
 • 5 – 10+ years
 • 55,000 – 80,000+
Business Analyst (liaise between users and IT; not technology-specific)
 • 5 – 7+ years
 • 50,000 – 70,000+
Business Intelligence Developer / Data Modeler (Cognos, SAS, Business Objects, Hyperion, QlikView, Crystal Report, ETL, etc.)
 • 5 – 7 years
 • 55,000 – 75,000
Implementation Consultant ERP / Business Intelligence / Data Warehouse (SAP, Oracle, Dynamics, SharePoint, Cognos, Business Objects, Teradata, etc.)
 • 5 – 7 years
 • 7 – 12 years
 • 55,000 – 70,000
 • 70,000 – 150,000
DBA (Oracle, SQL-Server)
 • 5 – 7+ years
 • 55,000 – 80,000
Data Architect / Data Scientist (higher end of salary range includes “Big Data” experience, e.g. Hadoop, Hive, Netezza, Redshift, Teradata, etc.)
 • 12 – 15 years
 • 140,000 – 250,000+
Software Development Manager
 • 10 – 12+ years
 • 90,000 – 140,000+
Solutions Architect / System Architect
 • 12 – 15 years
 • 120,000 – 150,000+
Cloud Technology Architect
 • 10 – 15 years
 • 130,000 – 170,000
Helpdesk / IT Support
 • 3 – 5 years
 • 30,000 – 45,000
Software Tester / QA Engineer / UAT Specialist
 • 3 – 5 years
 • 5 – 7 years
 • 30,000 – 45,000
 • 45,000 – 60,000+
Software Quality Assurance Manager / Testing Manager
 • 10+ years
 • 110,000 – 150,000+
IT Auditor, with certifications (CISA, CPA, COBIT, etc.)
 • 10 – 12+ years
 • 100,000 – 150,000
Presale Technical Consultant (Network / System Engineer, Cloud / Virtualization Consultant, for an IT vendor)
 • 7 – 12+ years
 • 70,000 – 100,000+
Network Engineer / Network Operations Center, with relevant certifications (CCNA, JNCIA, CompTIA Network+, etc.)
 • 3 – 5 years
Network Administrator / Telecom Engineer, with relevant certifications
 • 5 – 7+ years
 • 50,000 – 70,000
System Engineer / System Administrator, with relevant certifications (MCSE, MCSA, SCCM, SCOM, CompTIA Server+, etc.)
 • 3 – 5 years
 • 5 – 7 years
 • 50,000 – 55,000
 • 55,000 – 65,000
Network Security Administrator with vendor or other relevant certifications (Cisco, Checkpoint, CompTIA Security+, etc.)
 • 5 – 7 years
 • 50,000 – 70,000
Infrastructure Manager, with vendor or other relevant certifications (CCNP, MCSE, CompTIA Network+, etc.)
 • 7 – 10+ years
 • 70,000 – 90,000+
Senior Infrastructure Manager / Data Center Manager
 • 10 – 15 years
 • 120,000 – 150,000
Project Manager / Service Delivery Manager, with certifications (PMP, ITIL etc.)
 • 10 – 12+ years
 • 110,000 – 160,000+
Release Manager / Configuration Manager
 • 10 – 15 years
 • 120,000 – 170,000
Project Director / Program Director
 • 15 – 20 years
 • 200,000 – 300,000
IT Manager (salary varies significantly by industry and by the size of IT department and IT infrastructure)
 • 10 – 12 years
 • 90,000 – 150,000
IT Director / Digital Technology Director / Mobile Technology Director
 • 15+ years
 • 180,000 – 250,000+
Chief Information Officer / Chief Technology Officer (often includes some regional responsibility)
 • 15 – 20+ years
 • 250,000 – 400,000+

ที่มา: ISM Tech