NT cyfence จัดงาน Discovering CSOC | Expanding Cybersecurity Frontier

ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยไซเบอร์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT cyfence จัดงาน Discovering CSOC | Expanding Cybersecurity Frontier เมื่อวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา 

การจัดงานเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ปฏิบัติการ Cybersecurity Operations Center (CSOC) ส่วนขยายแห่งใหม่ของ NT cyfence ในครั้งนี้ เพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคม และดิจิทัลชั้นนำของประเทศเพื่อยกระดับความสามารถในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ตลอด 24 ชั่วโมง

นางสาวกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยไซเบอร์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT cyfence กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการ Cybersecurity Operations Center (CSOC) ของ NT cyfence ได้ก่อตั้งและเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2550 เป็นเวลากว่า 16 ปี ในการให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ โดยมีหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบ วิเคราะห์ และให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแลระบบในการรับมือ ป้องกัน การถูกบุกรุกทางไซเบอร์ หรือการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตตลอด 24 ชั่วโมง  โดยการจัดให้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ CSOC ส่วนขยายแห่งใหม่ครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในการขยายขีดความสามารถในการให้บริการด้าน Cybersecurity ของ NT cyfence ผ่านศูนย์ปฏิบัติการ CSOC ที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และประสบการณ์

มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัย สอดรับกับการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในเดือนพฤษภาคม 2562 มาตรา 56 ที่ระบุว่า “หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ต้องกำหนดให้มีกลไกหรือ ขั้นตอนเพื่อการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของตน ตามมาตรฐานซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล และตามประมวลแนวทางปฏิบัติ รวมถึงระบบมาตรการที่ใช้แก้ปัญหาเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่คณะกรรมการหรือ กกม. กำหนด และต้องเข้าร่วมการทดสอบสถานะความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่สำนักงานจัดขึ้น”   

โดยงาน Discovering CSOC | Expanding Cybersecurity Frontier จัดขึ้นในวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งจะได้รับฟังวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การขยายศูนย์ CSOC รวมถึงสรุปด้านสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบัน อีกทั้งแสดงศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของศูนย์ปฏิบัติการ CSOC ในงานนี้มีคณะเข้าเยี่ยมชมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากกว่า 160 คน 

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ปฏิบัติการ Cybersecurity Operations Center ของ NT cyfence เป็นศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 27001 แห่งแรกของประเทศไทย และผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นอกจากนั้นยังได้รับรางวัล “ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศยอดเยี่ยมแห่งปี 2016-2017 Frost & Sullivan Managed Security Service Provider of the Year” จาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ซึ่งเป็นองค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก โดย NT cyfence ยังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปเพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุม