เจ้ายุงลายไม่รอดแน่! ฟีเจอร์ใหม่ อสม. “สำรวจแหล่งลูกน้ำยุงลาย” รับมือไข้เลือดออก

แอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” จาก AIS ออกฟีเจอร์ใหม่ “รายงานสำรวจลูกน้ำยุงลาย” รับมือโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย สร้างเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้เร็วขึ้น พร้อมใช้งานแล้วทั่วประเทศ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาเผยข้อมูลสถานการณ์ล่าสุด พบว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกมากขึ้น จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกโดยกรมควบคุมโรค พบผู้ป่วยมากกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ถึง 1.6 เท่า โดยคาดว่าตลอดทั้งปีจะพบผู้ป่วยมากถึง 100,000 ราย และในปัจจุบันมีผู้ป่วยเสียชีวิตร้อยละ 0.15 ของผู้ป่วยทั้งหมด จึงได้มีการรณรงค์ให้คนไทยร่วมกันสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

แอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่ม จากแนวคิด Digital for THAIs ที่ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกระหว่างหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ทำให้การทำงานด้านสาธารณสุขชุมชนเป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อจัดบริการสุขภาพที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งช่วยให้สุขภาพของคนในชุมชนและคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น

โดยในปัจจุบัน แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ มีเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในจังหวัดต่าง ๆ และกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ใช้งานซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. นอกจากการออกแบบแอปพลิเคชันและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว เอไอเอส ยังได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องด้วย

 

ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด “รายงานสำรวจลูกน้ำยุงลาย” จากแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เป็นเครื่องมือเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเชิงรุกให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แทนการจัดทำรายงานบนกระดาษแบบเดิมๆ ที่ตอบโจทย์การบริการสาธารณสุขเชิงรุกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจุดเด่นของฟีเจอร์ “รายงานสำรวจลูกน้ำยุงลาย” ช่วยให้ อสม. สามารถสำรวจได้อย่างแม่นยำขึ้น ง่ายขึ้น และลดการใช้กระดาษเพื่อส่งข้อมูลแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งระบบ

โดยในพื้นที่ที่เปิดการใช้งานแอปฯ แล้วจะสามารถใช้งานได้ทันที ส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ผู้ที่สนใจต้องการเปิดการใช้งาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์ ais.co.th/aorsormor และ Facebook: อสม.ออนไลน์ หรือ โทร. 062-520-1999