Connect with us

เปิดเมล PR

ดีป้าเริ่มแล้ว! “Digitized Community 2019” เวทีประชัญไอเดียประยุกต์ความรู้ดิจิทัลสู่ชุมชน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า จัดงาน “Digitized Community 2019”  ค้นหาชุมชนที่คิดค้นโครงการเด่น นำเสนอแนวคิดเป็นประโยชน์ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน (depa Digital Transformation Fund for Community)

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)ตั้งใจจะให้ดีป้ายกระดับธุรกิจนวัตกรรมในเชิงสังคม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจในชุมชน ด้วยโมเดลธุรกิจชุมชน (Community Business Model) ให้พึ่งพาตนเองแบบยั่งยืนได้ด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะแต่ละพื้นที่ เพราะการจะขับเคลื่อนสังคมดิจิทัลได้ต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่ฐานรากเพื่อให้เข้าถึงชุมชนได้ก่อน

เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีชุมชนส่งโครงการเข้ามากว่า 70 ชุมชน โดยมีโครงการที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน 21 ชุมชน จาก 16 จังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ตามประเภทของเทคโนโลยี ได้แก่ แอพพลิเคชั่นและดิจิทัลแพลตฟอร์ม 6 ชุมชน, โรงเรือน IoT 4 ชุมชน, ประมงไบโอฟรอด 1 ชุมชน, สมาร์ทฟาร์ม  4 ชุมชน, โดรนเพื่อการเกษตร 2 ชุมชน และ อื่น ๆ จำนวน 4 ชุมชน 

โดยทั้ง 21 ชุมชนจะนำเสนอโครงการต่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สามารถแก้ไขปัญหา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ในพื้นที่ได้จริง โดยโครงการของชุมชนใดที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากดีป้า เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อโครงการ

นอกจากนี้ ผอ.ดีป้า เผยว่า ในปี 2562 นี้ ดีป้าได้มีส่วนร่วมเปลี่ยนผ่านชุมชนให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ยกระดับสังคมในหลายมิติ  

การพัฒนาชุมชนด้านการเกษตรอัจฉริยะ

การพัฒนาสุขภาพสุขภาวะที่ดีของชุมชน

การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน

การตลาดดิจิทัลและกระบวนการผลิตในระดับชุมชน

การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

พลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ผ่านมาตรการเดียวกันไปแล้วจำนวน 10 ชุมชน จากที่ตั้งเป้าไว้ทั้งสิ้น 40 ชุมชน

 

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น