H3C Navigate 2021: Smart Foresight

บริษัท เอช3ซี เทคโนโลยี่ส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ( H3C) ผู้นำด้าน Network Solution ได้จัดงาน

H3C Navigate 2021 ขึ้นในหัวข้อ Smart Foresight ในงานครั้งนี้มี ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้นำภาครัฐ รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT  ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในการเข้าสู่ Digital Transformation ผ่านหัวข้อต่างๆในงานครั้งนี้ โดยนอกจากนี้ทาง H3C ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกกับผู้ร่วมงานเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมด้านดิจิตอล การพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้กลยุทธ์นวัตกรรมเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น 

ซึ่งงานจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08:00-16:00 ตามเวลาในไทย สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ไดก่อนวันงานคลิกที่นี่ (งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) เป็นงานออนไลน์

*บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

For more information.

Jarukit Sukprasert (Off)
Technical service(Thailand)
International Technical Service
H3C Technologies Co.,Limited
Tel: +668 7123 0612(Thailand)
Email: jarukit.s@h3c.com
https://www.h3c.com/