Beirut International Airport

เนื้อหาล่าสุด

มือดีแฮกจอสนามบินเลบานอนขึ้นข้อความโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์

จอแสดงข้อมูลในท่าอากาศยานนานาชาติเบรุต ในเลบานอน ถูกแฮกให้แสดงข้อความต่อต้านกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ โดยกล่าวหาว่าทางกลุ่มทำให้ประเทศตกอยู่ในความเสี่ยงสงครามกับอิสราเอล