Chinese-back Company

เนื้อหาล่าสุด

แซมเบียทลายบริษัทจีนที่ตั้งบังหน้าขบวนการคอลเซ็นเตอร์

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศแซมเบียบุกรวบบริษัทสัญชาติจีนที่จ้างชาวแซมเบียที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ในคอลเซ็นเตอร์ที่ตั้งบังหน้าขบวนการอาชญากรรมไซเบอร์และฟอกเงิน