Stitch

เนื้อหาล่าสุด

TikTok ชนะคดีที่ Stich Editing ฟ้องว่าฟีเจอร์ Stitch ทำให้คนสับสนกับชื่อบริษัท

TikTok ชนะคดีต่อศาลรัฐบาลกลางในเมืองลอสแอนเจลิสจากกรณีที่ถูกฟ้องว่าฟีเจอร์ Stitch ไปละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าของ Sitch Editing บริษัทตัดต่อวิดีโอจากสหราชอาณาจักร