Cisco เผยผลสำรวจองค์กรในมาเลเซียพบว่ามีองค์กรเพียงร้อยละ 16 ที่พร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ปัจจุบันในระดับสมบูรณ์

ผลสำรวจนี้ชื่อว่า ดัชนีความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Readiness Index) ที่ประเมินความพร้อมในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของธุรกิจต่าง ๆ และดูว่าจะมีช่องว่างด้านความพร้อมระหว่างองค์กรมากน้อยเพียงใด

Cisco เผยว่าการที่องค์กรส่วนใหญ่เปลี่ยนรูปแบบการทำงานแบบเสถียรที่พนักงานใช้อุปกรณ์เดิม ๆ ในสถานที่เดียวกัน ไปเป็นรูปแบบผสมที่เป็นการทำงานในหลายอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับหลายเครือข่ายมากขึ้น ใช้คลาวด์มากขึ้น สร้างข้อมูลมากขึ้น นำมาซึ่งความท้าทายในรูปแบบใหม่ ๆ

เกณฑ์การประเมินมี 5 เสาหลักในด้านการป้องกันภัยไซเบอร์ ได้แก่ ตัวตน อุปกรณ์ เครือข่าย ภาระงานของแอปพลิเคชัน และข้อมูล

รูปแบบการสำรวจคือให้องค์กรภายนอกมาทำการสำรวจผู้นำในวงการไซเบอร์เอกชน 6,700 รายใน 27 ตลาดแบบไม่เปิดเผยตัวตน จากนั้นมาจัดลำดับความพร้อมใน 4 ระดับ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสมบูรณ์

Cisco ชี้ว่าระดับความพร้อมขององค์กรต่าง ๆ มีช่องว่างระหว่างกันค่อนข้างสูง ผู้ตอบแบบสำรวจถึงร้อยละ 95 เชื่อว่าภัยทางไซเบอร์จะกระทบธุรกิจของตัวเองภายใน 12 – 24 เดือน

ขณะที่ร้อยละ 55 ประสบกับการโจมตีทางไซเบอร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ในจำนวนนี้ ร้อยละ 35 สูญเงินไปอย่างน้อย 2.24 ล้านริงกิต (ราว 17.3 ล้านบาท)

ที่มา The Edge Markets

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส