วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. … เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อน วิเคราะห์ และบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของประเทศโดยตรง ทำหน้าที่ให้บริการ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคลังข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศไทย

นางสาว ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การจัดตั้งสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นการยกฐานะของสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ขึ้นเป็นสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตภารกิจออกไปจากเดิม

ทั้งนี้ สถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติฯ ที่จะจัดตั้งตามกฎหมายนี้จะเป็นองค์การมหาชนในกลุ่มที่ 2 บริการที่ใช้เทคนิควิชาการเฉพาะด้าน หรือสหวิทยาการ เป็นหน่วยงานกลางเพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน วิเคราะห์ และบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศโดยตรง มีวัตถุประสงค์หลัก 4 ด้าน คือ

  1. จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
  2. ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างให้เกิดแพลตฟอร์มข้อมูลที่บูรณาการข้อมูลรายสาขา สำหรับการใช้ประโยชน์เชิงวิเคราะห์ เช่น การกำหนดนโยบายในเรื่องต่าง ๆ หรือการวางแผนธุรกิจ
  3. ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งให้บริการคำปรึกษาด้านข้อมูลขนาดใหญ่ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแก่ทั้งภาครัฐและเอกชน
  4.  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีมาตรฐาน

“ข้อมูลจากสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติฯ จะถูกนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายของประเทศ และการตัดสินใจของรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ โดยในแผนงานระยะ 5 ปีแรก จะมุ่งเน้นการตอบโจทย์ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว แรงงาน และยุติธรรม รวมไปถึงการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามสาขา (Agenda Based) และเป็นการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่เน้นสนับสนุนเชิงนโยบายด้านการจัดการข้อมูลภาครัฐ ด้านการแพทย์ การพัฒนาหน่วยงานภาครัฐในการทำงานผ่านระบบดิจิทัล” รองโฆษกฯ กล่าวทิ้งท้าย