โรช (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) ประกาศความร่วมมือกับโมเดอร์นา (Moderna Inc.) นำการตรวจหาสารภูมิต้านทานต่อโปรตีนหนาม (Spike Protein) ของเชื้อซาร์ส-โควี-ทูเข้าไว้ในงานวิจัยทดลองวัคซีน mRNA-1273 ของโมเดอร์นา ความร่วมมือนี้จะช่วยให้สามารถวัดปริมาณของภูมิต้านทานต่อเชื้อซาร์ส-โควี-ทู และระบุความเชื่อมโยงระหว่างกลไกการป้องกันที่วัคซีนสร้างขึ้นและระดับของสารภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น  ความร่วมมือนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่องค์การอาหารและยาสหรัฐอนุมัติให้โรชสามารถใช้การตรวจหาภูมิต้านทานต่อเชื้อซาร์ส-โควี-ทู ได้ภายใต้อำนาจตามมาตรการฉุกเฉิน (Emergency Use Authorization หรือ EUA) ดังที่ได้ประกาศให้ทราบแล้วเมื่อไม่นานมานี้

“โรชเห็นคุณค่าของการได้ร่วมมือกับโมเดอร์นา หลังจากก่อนหน้านี้ ที่เราได้นำเทสต์การตรวจภูมิต้านทานต่อเชื้อซาร์ส-โควี-ทูซึ่งเป็นการตรวจหาภูมิต่อโปรตีนนิวคลีโอแคพซิด มาร่วมอยู่ในช่วงแรกของงานวิจัย และได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี” นายโธมัส ชิเนคเกอร์ ประธานบริหารของโรช ไดแอกโนสติกส์ กล่าว “เราดีใจที่ได้เห็นว่า ตอนนี้จะมีการนำเทสต์การตรวจภูมิต้านทานต่อเชื้อซาร์ส-โควี-ทูของเรา ซึ่งเป็นการทดสอบหาปริมาณภูมิต้านทาน มารวมเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยทดลองวัคซีนของโมเดอร์นาอีกครั้ง และมันอาจมีส่วนช่วยหยุดยั้งภาวะโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้ได้”

การใช้เทสต์ของโรชเพื่อวัดระดับปริมาณภูมิต้านทานที่ตำแหน่งรับ-ยึดเกาะของเชื้อซาร์ส-โควี-ทู จะช่วยให้โมเดอร์นา มีข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่ามหาศาลในการระบุความเชื่อมโยงระหว่างกลไกการป้องกันจากการได้รับวัคซีนและระดับของสารภูมิต้านทาน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการประเมินว่า ควรมีการฉีดวัคซีนซ้ำหรือไม่ และควรทำเมื่อใด อีกทั้งยังช่วยตอบคำถามทางการแพทย์อื่นๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ด้วยเช่นกัน

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องวัคซีนต้านเชื้อซาร์ส-โควี-ทู การทราบระดับตั้งต้นของภูมิต้านทานในร่างกายก่อนได้รับวัคซีนมีประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อช่วยให้เราประเมินได้ว่าวัคซีนนั้นสามารถภูมิต้านทานได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งประเด็นนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะในกรณีของภูมิต้านทานต่อเชื้อ ซาร์ส-โควี-ทู เพราะสารภูมิต้านทานเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถต้านเชื้อไวรัสและมีศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันได้1 การวัดระดับภูมิต้านทานยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อ และ/หรือ ยับยั้งการระบาดและความรุนแรงของโรคโควิด-192

การทำงานร่วมกันของสององค์กรใหญ่ในครั้งนี้ เริ่มด้วยการนำเทสต์การตรวจสารภูมิต้านทานต่อโปรตีนหนามของเชื้อซาร์ส-โควี-ทูของโรชมาตรวจสอบหาสารภูมิต้านทาน anti-N ซาร์ส-โควี-ทู ในร่างกายของผู้เข้าร่วมการทดลองก่อน เพื่อเป็นการประเมินระดับการติดเชื้อตามธรรมชาติของผู้ป่วย ก่อนรับวัคซีน ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในงานวิจัยทดลองวัคซีนของโมเดอร์นา

เกี่ยวกับเทสต์การตรวจภูมิต้านทานต่อเชื้อซาร์ส-โควี-ทู 

การตรวจภูมิต้านทานต่อเชื้อซาร์ส-โควี-ทูเป็นการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกัน (immunoassay) เพื่อตรวจหาภูมิต้านทาน (รวมถึง IgG) ต่อเชื้อซาร์ส-โควี-ทู เชิงปริมาณ เป็นการตรวจภายนอกร่างกายเพื่อหาสารภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งอาจเป็นสัญญาณที่แสดงว่าคนนั้นอาจเคยติดเชื้อมาแล้ว และอาจมีภูมิคุ้มกันไวรัสตัวนี้แล้ว เทสต์นี้ยังสามารถช่วยในการกำหนดความชุกของภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชากร (เช่น ความหนาแน่นของผู้ที่มีสารภูมิต้านทานต่อไวรัส) ตลอดจนใช้ช่วยเสริมกับการทดสอบ Nucleic Acid Amplification Tests (NAAT) เพื่อการวินิจฉัยการติดเชื้อซาร์ส-โควี-ทู

เกี่ยวกับการรับมือของโรชต่อภาวะแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในฐานะบริษัทเฮลต์แคร์ชั้นนำของโลก โรชทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้แต่ละประเทศสามารถรับมือและลดผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรชได้พัฒนาชุดทดสอบอันหลากหลายเพื่อช่วยในการตรวจหาและวิเคราะห์การติดเชื้อในผู้ป่วย รวมถึงการให้การสนับสนุนในเชิงดิจิตอลแก่ระบบเฮลต์แคร์ อีกทั้งยังมุ่งมั่นเสาะหา พัฒนา และส่งเสริมแนวทางการรักษาและดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

โรช ตระหนักดีว่าผลกระทบของโควิด-19 นั้นกว้างไกลกว่าแค่ผู้ติดเชื้อ เราจึงได้ร่วมงานกับผู้ให้บริการด้านเฮลต์แคร์ ห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่า ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ ตลอดจนการดูแลรักษาที่จำเป็นในภาวะที่ท้าทายเช่นนี้ เรามีบทเรียนจากภาวะโรคระบาดนี้ เราจึงได้ร่วมมือกับภาครัฐและภาคีอื่น ๆ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างรากฐานของเฮลต์แคร์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

โซลูชั่นการตรวจวินิจฉัยของโรช:

การตรวจที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและเชื่อถือได้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยให้ระบบเฮลต์แคร์สามารถก้าวผ่านภาวะโรคระบาดร้ายแรงครั้งนี้ได้ โซลูชั่นและผลิตภัณฑ์ของโรชมีให้เลือกมากมาย อาทิ 

  • โซลูชั่นทดสอบระดับโมเลกุลที่สามารถรองรับงานปริมาณสูงเพื่อตรวจหาเชื้อ ซาร์ส-โควี-ทูที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 (ผ่านการอนุมัติ Emergency Use Authorisation หรือ EUA จากองค์การอาหารและยาสหรัฐ และมีให้บริการในประเทศที่รับรองมาตรฐาน CE Mark)
  • โซลูชั่นทดสอบสารภูมิต้านทานต่อเชื้อ ซาร์ส-โควี-ทูสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาสารภูมิคุ้มกันในกระแสเลือดต่อนิวคลีโอแคพซิดของเชื้อ (FDA EUA และ CE Mark)
  • โซลูชั่นทดสอบ IL-6 เพื่อช่วยในการระบุหาการติดเชื้อรุนแรงในผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่ามีเชื้อโควิด-19 (FDA EUA และ CE Mark)