NBTC Lottery ads

กสทช. สั่งสถานีโทรทัศน์ระงับโฆษณาหวยออนไลน์ ชี้ความผิดจูงใจให้เล่นพนัน

วันที่ 26 มกราคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ออกหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เรื่องการโฆษณาหรือการนำเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากออนไลน์/ลอตเตอรี่ออนไลน์

โดยสาระสำคัญของหนังสือดังกล่าวระบุว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีหนังสือแจ้งมายังสำนักงาน กสทช. ระบุว่า มีผู้ประกอบการเอกชนทำการโฆษณาเชิญชวน เพื่อจูงใจให้ประชาชนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งถือว่าเป็นการพนันชนิดหนึ่ง ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ให้สำนักงานสลากฯ สามารถดำเนินกิจกรรมในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมิได้เป็นไปเพื่อจูงใจให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น

แม้ว่า สำนักงานสลากฯ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่ก็ไม่สามารถโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อจูงใจให้ประชาชนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ และมาตรา 39/2 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติห้ามมิให้มีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคล ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

นอกจากนี้ การออกอากาศเนื้อหารายการหรือโฆษณาดังกล่าว อาจเข้าข่ายเป็นการชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด หรือเป็นการยินยอมให้เด็กเล่นการพนัน อันขัดต่อมาตรา 26(3) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

รวมถึงอาจเข้าข่ายเป็นเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันต้องห้ามออกอากาศตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 อีกด้วย

จากที่มาดังกล่าว สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ทราบว่า ผู้รับใบอนุญาตฯ มีหน้าที่ต้องตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง หรือระงับรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับเนื้อหารายการที่คณะกรรมการ กสทช. กำหนด รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ดังนั้น สำนักงาน กสทช. ขอให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการออกอากาศรายการและโฆษณาที่ไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากผู้รับใบอนุญาตฯ ไม่ปฏิบัติตาม สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป