เงินบาทไทย

ธปท. ผ่อนคลายการทำธุรกรรมเงินบาทของ Non-Resident หนุนการลงทุนไทย

นางอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้ผ่อนคลายเกณฑ์การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ หรือ Non-Resident กับสถาบันการเงินในประเทศเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและลดภาระด้านเอกสารหลักฐานให้ผู้ประกอบการต่างประเทศที่มีการค้าการลงทุนกับประเทศไทย ดังนี้

1. ผ่อนคลายให้นิติบุคคลในต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจด้านการชำระเงิน สามารถเข้าร่วมโครงการ Non-Resident Qualified Company หรือ NRQC โดยสามารถทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทกับสถาบันการเงินในประเทศโดยไม่ต้องแสดงเอกสารหลักฐาน และสามารถฝากเงินบาทในบัญชีเงินบาทสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-resident Baht Account : NRBA) ได้ โดยไม่จำกัดยอดคงค้าง 

นอกจากนี้ ยังได้ผ่อนคลายให้ NRQC สามารถทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทผ่านสถาบันการเงินในต่างประเทศให้ยืดหยุ่นขึ้น รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการที่สถาบันการเงินต้องแจ้งข้อมูลของ NRQC ต่อ ธปท. ก่อนรับทำธุรกรรมให้ง่ายขึ้น

2. ผ่อนคลายแนวปฏิบัติด้านเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทของ Non-Resident ประเภทอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก NRQC ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้ Non-Resident ที่มีการค้าการลงทุนในไทย สามารถทำธุรกรรมได้สะดวกขึ้น รวมทั้งเอื้อให้นักลงทุนต่างประเทศที่ลงทุนในหลักทรัพย์ไทย (End Beneficiary) สามารถทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินในประเทศได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องผ่านผู้รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Global Custodian)

การผ่อนคลายดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องตามแผนการผลักดันให้เกิดระบบนิเวศตลาดอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ (FX Ecosystem) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัว และลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

นางอลิศรา มหาสันทนะ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส