Connect with us
บทความเทคโนโลยี4 hours ago

การพลิกผันด้านอาหาร (Food disruption) เทคโนโลยีจะช่วยสร้างอาหารเพิ่มขึ้นได้อย่างไร

ภายในสองทศวรรษหน้าการเกษตรและการปลูกพืชทั้งหลายในโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเหลือเชื่อ เพราะเทคโนโลยีด้านการเกษตรกำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากจำนวนประชากรโลกที่จะเพิ่มขึ้นถึง 1 หมื่นล้านคน ภายในปี 2050 เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทำให้เกษตรกรหนึ่งคนสามารถทำผลิตผลทางการเกษตรได้เพิ่มขึ้นอย่างเหลือเชื่อใน 20 ปีที่ผ่านมา ปรากฎการณ์ในการใช้หุ่นยนต์เพื่อเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรแทนมนุษย์เริ่มปรากฏขึ้นในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด หุ่นยนต์และโดรนสามารถที่จะจัดการกับแมลงที่มีผลกระทบต่อผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ซึ่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้ทำวิจัยและพบว่าพืชผลทางการเกษตร 20 ถึง...

Advertisement
Advertisement
Advertisement