Connect with us
Avatar

Published

on

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2019 หรือ ITE 2019 ภายใต้ แนวคิด Social Innovation in The City นวัตกรรมเพื่อสังคม

เป็นครั้งแรกกับการรวบรวมสุดยอดนวัตกรรมทีช่วยยกระดับคุณภาพชีวีต ชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมทีตอบโจทยก์ารแก้
ปัญหาสังคมในมิติต่าง ๆ ไมว่าจะเป็น

  • นวัตกรรมเพื่อสังคมทีช่วยสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ลดความ เหลื่อมล้ำในสังคม
  • นวัตกรรมเพื่อสังคมทีช่วยสร้างสุขภาพทีดี ทําให้ส้งคมมีคุณภาพชีวีตทีดีขึ้น
  • นวัตกรรมเพื่อสังคมทีช่วยสร้างความสุขในการใช้ชีวิตในสังคมเมืองทําให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมทีน่าสนใจหลากหลาย อาทิ

  • กิจกรรมเวิรก์ชอปจากผู้ประกอบการทีได้รับการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม
  • การชมภาพยนตร์สำหรับผู้พิการทางสายตาจากแอปพลิเคชัน Pannana
  • การสอนประกอบ Solar Cell อย่างง่ายสำหรับชุมชน
  • การสอนปลูกผักกลางเมืองสำหรับคนในเมือง
  •  การสอนธรรมะด้วยดิจิทัลอารต์ “โพธิเธียรเตอร์”
  •  กิจกรรมเสริมสุขภาพ เช่น การดัดจัดสรีระโดยผู้ด้อยโอกาส และการสอนโยคะสาหรับผู้สูงอายุ
  •  กิจกรรมสำหรับนักเรียน-นักศึกษา เช่น การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเตรียมตัวเข้าสู้งานในอนาคต

นอกจากนั้นยังมีงานจัดแสดงนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรีย เป็นต้นแบบแห่งนวัตกรรม Smart City ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้แล้ววันนี้จนถึง 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ หรือ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง  www.innovationthailand.org/ite2019หรอื www.facebook.com/NIAThailand

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น