หลังจากที่บริษัทซิปเม็กซ์ (Zipmex) แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ประกาศปิดการถอนเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัลในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก็ได้มีการลงหนังสือให้ซิปเม็กซ์ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ซึ่งทางซิปเม็กซ์ก็ได้ชี้แจงไปแล้วในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. ยังเห็นว่าข้อมูลที่ชี้แจงยังขาดสาระสำคัญในการประกอบการพิจารณา ในวันที่ 21 กรกฎาคม วันเดียวกัน จึงมีหนังสือให้ซิปเม็กซ์ ชี้แตงรายละเอียดของเหตุการณ์นี้อย่างครบถ้วน ซึ่งรวมไปถึงการชี้แจงสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การดูแล และหลักฐานของการนำสินทรัพย์ของลูกค้าในโปรแกรม ZipUp ไปลงทุนบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยเฉพาะ Celsius และ Babel ซึ่งเป็นสองคู่ค้าหลักที่มีปัญหา

นอกจากนี้ ยังให้ซิปเม็กซ์เปิดระบบการซื้อขายและฝากถอนให้กลับมาทำงานตามปกติ และจัดระบบการให้บริการติดต่อ ตอบคำถาม และรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)