ในยุคที่ AI เติบโตอย่างก้าวกระโดด Generative AI เก่งวันเก่งคืน การเข้ามาของเทคโนโลยี AI จะส่งผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ บ้าง ในปีนี้ มาดูกันว่าแนวโน้มในอุตสาหกรรมไหนกำลังโต และน่าลงทุนตาม