เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป วงเงินรวม 5,945,161,000 บาท ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า งบประมาณดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งที่ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) และอีกส่วนคือ ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งที่ดำเนินการโดยหน่วยงานสนับสนุน ทั้งราชการและรัฐวิสาหกิจ รวม 10 หน่วยงาน

โดยค่าใช้จ่ายส่วนแรก วงเงิน 5,104,546,750 บาท อาทิ ภารกิจในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, ภารกิจเตรียมความพร้อมบุคลากร วิทยากร และเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกระดับ รวมถึงภารกิจจัดการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการลงคะแนน หรือเลือกตั้งใหม่ หรือแทนตำแหน่งที่ว่าง

ค่าใช้จ่ายส่วนที่ 2 อาทิ ภารกิจสนับสนุนการควบคุมและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร โดยกระทรวงการต่างประเทศ, ภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ภารกิจสนับสนุนการรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ง โดยกระทรวงศึกษาธิการ, ภารกิจขนส่งบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง รวมถึงหนังสือแจ้งเจ้าบ้านและอื่น ๆ ดำเนินการโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ที่มา : สำนักนายกรัฐมนตรี