วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง และจำนวนผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคจะได้รับอย่างไม่เป็นทางการ

การเลือกตั้ง 2566 พบว่าจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,195,920 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 39,514,973 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.71 โดยการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีบัตรดี 37,190,071 บัตร คิดร้อยละ 94.12 บัตรเสีย 1,457,899 บัตร คิดเป็นร้อยละ3.69 และไม่บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด 866,885 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.19

พรรคการเมืองที่ได้จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขต สูงสุด 5 อันดับแรก คือ พรรคก้าวไกล 112 คน, พรรคเพื่อไทย 112 คน, พรรคภูมิใจไทย 68 คน, พรรคพลังประชารัฐ 39 คน และพรรครวมไทยสร้างชาติ 23 คน (ตามลำดับ)

สำหรับพรรคการเมืองที่ได้จำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ สูงสุด 5 อันดับแรก คือ พรรคก้าวไกล 39 คน, พรรคเพื่อไทย 29 คน, พรรครวมไทยสร้างชาติ 13 คน, พรรคภูมิใจไทย 3 คน และพรรคประชาธิปัตย์ 3 คน

  • กกต. เปิดเผยผลเลือกตั้ง 2566 อย่างไม่เป็นทางการ
  • กกต. เปิดเผยผลเลือกตั้ง 2566 อย่างไม่เป็นทางการ
  • กกต. เปิดเผยผลเลือกตั้ง 2566 อย่างไม่เป็นทางการ

ทั้งนี้ การคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ที่ กกต. เผยแพร่นี้เป็นการคำนวณในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป

สำหรับการประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส