แบไต๋ รับโล่ ‘องค์กรคนดี’ จากประธานวุฒิสภา

วันที่ 6 กันยายน 2565 ณ อาคารรัฐสภา คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยคณะทำงานคนดี สังคมดี ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศโครงการ ‘องค์กรคนดี’ ให้กับองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมไทย โดยมีองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เข้าร่วมรับรางวัล 65 องค์กร ซึ่ง แบไต๋ โดย บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับโล่เกียรติยศดังกล่าว จากศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

สำหรับรางวัลดังกล่าวคณะทำงานคนดี สังคมดี ได้ประสานงานกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศ ‘องค์กรคนดี’ ขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ องค์กรที่บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ที่ดำเนินการแล้วเห็นผลเป็นประจักษ์ภายในองค์กรและสามารถขยายผลไปสู่องค์กรอื่นของประเทศได้ผ่านการถ่ายทอดกระบวนการสร้างคนดีขององค์กร

สำหรับบริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด ภายใต้ชื่อ ‘แบไต๋’ ได้นำเสนอในหลายด้าน ได้แก่

การสร้าง Wealth ให้กับพนักงาน โดยบริษัทได้จัดแบ่งรายได้เพิ่มเติมให้กับพนักงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ต่าง ๆ  ของลูกค้าตามสัดส่วนการรับผิดชอบของแต่ละงาน ทำให้ทุกคนเต็มที่กับการทำงาน รู้สึกถึงการดูแลอย่างยุติธรรม และเมื่อทุกคนทำงานดีขึ้น ตัวเองดีขึ้น ครอบครัวก็จะดีขึ้น องค์กร หรือ บริษัทก็จะดีขึ้น นำไปสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติก็จะดีขึ้น

ส่งพนักงานไปอบรมเพื่อ Upskill และ Reskill ทักษะต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะที่พนักงานมีอยู่ หรืออยากมีเพิ่มเติมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับงาน รวมถึงทักษะในด้านอื่น ๆ ผลที่ได้คือพนักงานมีความคิดสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีประโยชน์ต่อสังคม มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และรู้จักคัดกรองข้อมูลที่อ่าน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ปลูกฝังการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัททำมาโดยตลอด ด้วยการประกาศให้พนักงานเลี่ยงการใช้พลาสติกหรือใช้ได้เท่าที่จำเป็น ล่าสุดบริษัทได้ทำน้ำดื่มจากกระป๋องอะลูมิเนียมที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% เป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ผลที่ได้คือพนักงานลดใช้พลาสติกอย่างชัดเจน มีแก้วน้ำส่วนตัวนำมาใช้งาน โดยมีจำนวนคนที่ปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรประมาณ 100%

และในการทำสื่อของบริษัทจะไม่นำเสนอคอนเทนต์ด้วยคำหยาบคาย นำเสนอคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ให้ผู้ชม ส่งเสริมให้พนักงานมีวิธีคิดและสร้างกระบวนการเผยแพร่เฉพาะเรื่องดี ๆ เท่านั้น เพราะถ้าผู้ชมได้เสพข่าวที่ดี หรือ ได้รับข้อมูลที่ดี จะส่งเสริมให้ผู้คนอยากทำดี หรือมีพฤติกรรมเลียนแบบในเรื่องที่ดี

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส