โมไบค์ เตรียมให้บริการจักรยานสาธารณะอัจฉริยะในกรุงเทพฯ

โมไบค์ (Mobike) ผู้ให้บริการจักรยานสาธารณะอัจฉริยะรายแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศเริ่มต้นการปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ ด้วยการให้บริการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยจับมือกับ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

โมไบค์ (Mobike) นำเสนอ จักรยานอัจฉริยะ หลายร้อยคันทั่วพื้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรองรับนิสิตมากกว่า 60,000 คนให้เป็นทางเลือกการเดินทางในระยะใกล้ได้อย่างสะดวกสบาย และมีความสุข ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพียบพร้อมไปด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเป็นมิตรแก่จักรยาน ที่จะให้โมไบค์สามารถดาเนินโครงการและเก็บรวบรวมข้อมูลสาคัญจากผู้ใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่โดดเด่นและดีกว่าอย่างแท้จริงสาหรับการขยายตลาดผู้ใช้โมไบค์ที่จะแผ่ขยายมากขึ้นต่อไปในอนาคตในประเทศไทยโดยร่วมมือกับพันธมิตรในไทยของเรา

ก่อนการเปิดตัวการให้บริการในวันนี้ โมไบค์ได้ทาพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ โมไบค์ไทยแลนด์ กับพันธมิตรทั้งสอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เพื่อดาเนินการให้บริการจักรยานสาธารณะอัจฉริยะในกรุงเทพฯ โดยความร่วมมือระหว่างพันธมิตรทั้งสามฝ่ายในครั้งนี้จะเสริมสร้างคุณค่าและประโยชน์ที่สูงยิ่งให้แก่กรุงเทพมหานครของเรา

มาร์ก ลิน ผู้อานวยการฝ่ายปฏิบัติงานระหว่างประเทศของโมไบค์ กล่าวว่า “โมไบค์มีควำมมุ่งมั่นขยำยกำรบริกำรจักรยำนสำธำรณะอัจฉริยะในตลำดเมืองไทย และกรุงเทพฯ คือเมืองในอุดมคติสำหรับกำรเริ่มต้นโครงกำร บริกำรจักรยำนสำธำรณะยังเป็นสิ่งใหม่ในประเทศไทยและด้วยสภำพเศรษฐกิจที่มีควำมสดใส ประเทศไทยจึงมีศักยภำพที่จะเติบโตไปอย่ำงก้ำวกระโดด โมไบค์ในฐำนะผู้บุกเบิกอุตสำหกรรมนี้มีทั้งประสบกำรณ์ในกำรบริกำรและควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีอัจฉริยะ รวมถึงจีพีเอส (GPS) และเทคโนโลยี IoT เพื่อบริหำรจัดกำรกำรขยำยตลำดใหม่ที่มีควำมซับซ้อนและสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำกำรให้บริกำรจะดำเนินไปอย่ำงรำบรื่น กำรดำเนินงำนของโมไบค์ มุ่งเน้นไปที่กำรรับผิดชอบต่อควำมยั่งยืน และนวัตกรรมในฐำนะพันธมิตรกับชุมชนที่เรำร่วมงำนด้วย”

โมไบค์ (Mobike) นาเสนอรถจักรยานรุ่นคลาสสิกไว้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จักรยานอัจฉริยะผนวกรวมกับดีไซน์นวัตกรรมใหม่เข้ากับฟังก์ชั่นการใช้งานได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่โมไบค์ได้รับการยกย่องจากทั่วโลก ทั้งระบบการขับเคลื่อนไร้โซ่ ยางไร้ลมที่ไม่มีวันแบน เฟรมอลูมิเนียมกันสนิมน้าหนักเบา ดิสก์เบรกที่มีประสิทธิภาพและทนทาน รวมถึงดีไซน์ล้อแบบห้าแฉกที่ได้แรงบันดาลใจมาจากล้อรถยนต์
คำบรรยำยภำพ: ร่วมเปิดกล่องของขวัญ Mobike ณ ประเทศไทย

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณบริษัทโมไบค์ และบริษัทแอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) สำหรับโครงกำรนำร่องให้นิสิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กว่ำ 60,000 คน ได้มีโอกำสใช้จักรยำนสำธำรณะอัจฉริยะกับ Mobike First Ride in KU ครั้งแรกของไทย โดยมหำวิทยำลัยได้ปรับภูมิทัศน์และขยำยเส้นทำงเลนจักรยำน ตลอดจนติดตั้งเครื่องหมำยจรำจร นอกจำกนี้ยังมีกำรติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำงเพิ่มเติมเพื่อควำมปลอดภัยในกำรสัญจร มีจุดให้บริกำรจักรยำนสำธำรณะ 26 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ของอำคำรเรียน หอพัก ห้องสมุด โรงอำหำร ฯลฯ โดยคำดหวังว่ำ จักรยำนสำธำรณะอัจฉริยะของโครงกำร Mobike in KU จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้จักรยำนให้มำกขึ้น และสร้ำงกำรปรับเปลี่ยนวิถีกำรเดินทำงของคนในสังคมเมือง นอกจำกนี้เรำยังพยำยำมสร้ำงระเบียบวินัยให้กับผู้ใช้จักรยำน โดยกำรจอดจักรยำนให้เป็นที่ ไม่เกะกะกีดขวำงกำรจรำจร หรือทำงเดินเท้ำ กำรใช้งำนจักรยำนร่วมกันอย่ำงมีควำมรับผิดชอบถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เรำจะสนับสนุนให้ผู้ใช้รถจักรยำนปั่นด้วยควำมปลอดภัย และจอดจักรยำนในสถำนที่ที่เหมำะสม เรำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้ต้อนรับ Mobike ที่ KU

ด้วยนวัตกรรมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ของ AIS ที่เป็นตัวกลางทาให้การเชื่อมต่อระหว่างจักรยานอัจฉริยะกับผู้ใช้มีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ความสะดวก ปลอดภัย และเสถียรภาพการใช้งาน ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการยกระดับของการจัดการระบบ Bike Sharing ไปอีกขั้น และเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ เอไอเอส และ โมไบค์ อีกทั้งยังเป็นประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมสาหรับผู้ใช้

นาย ฮัน เค็ง ลี ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการอาวุโส ส่วนงานผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่น กลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า “ควำมร่วมมือระหว่ำงเอไอเอสกับโมไบค์ และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ในครั้งนี้ จะนำมำซึ่งโอกำสใหม่ๆ ในกำรผลักดันประเทศไทยให้เข้ำสู่ Smart City อย่ำงแท้จริง ด้วยกำรใช้ศักยภำพเน็ตเวิร์กดิจิทัล ร่วมกับสมำร์ทโฟน และเทคโนโลยี IoT มำแก้ปัญหำกำรเดินทำงในเมืองใหญ่ ซึ่งเรำมีควำมยินดีอย่ำงยิ่งที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรส่งเสริมระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Ecosystem) ในประเทศไทย ให้มีควำมก้ำวหน้ำทัดเทียมประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก ซึ่งเอไอเอสเตรียมนำเครือข่ำยอัจฉริยะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่ำงๆ ด้วยอินเตอร์เน็ตไร้สำย หรือ NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) มำเป็นตัวกลำงเชื่อมต่อ Mobike ให้ทุกคนใช้งำนได้สะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้น และพร้อมสำหรับกำรขยำยกำรให้บริกำรของ Mobike ไปยังสถำนที่อื่นๆ ทั่วประเทศในอนำคต”

ในการใช้บริการของ โมไบค์ (Mobike) ผู้ใช้สามารถทาการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นโมไบค์และลงทะเบียนผ่านมือถือ พร้อมชาระเงินมัดจาครั้งเดียวจานวน 99 บาทเพื่อเป็นค่าประกันความปลอดภัยให้แก่ตัวผู้ใช้และตัวจักรยาน ซึ่งสามารถถอนคืนได้ในภายหลัง ระหว่างช่วงทดลองโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ผู้ใช้สามารถปั่นจักรยานดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการปั่น และหลังจากสิ้นสุดช่วงทดลองนี้ โมไบค์จะคิดค่าใช้จ่ายในราคาที่คุ้มค่าเพียง 10 บาทต่อการใช้งาน 30 นาที และผู้ใช้บริการโมไบค์สามารถติดตามข่าวสารสาหรับโปรโมชั่นใหม่ๆ จากการขยายสู่พื้นที่ต่างๆ ในปี 2561

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก