Connect with us

ข่าวไอทีในประเทศ

ราชกิจจานุเบกษาประกาศหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเป็นสินค้าควบคุม

mask

เนื่องจากปัญหาด้านฝุ่นควัน PM 2.5 และไวรัสโคโรนาทำให้เกิดปัญหาด้านการค้าสินค้ากลุ่มหน้ากากอนามัย ซึ่งล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศว่าหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเป็นสินค้าควบคุมแล้ว

โดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า สถานการณ์ และภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้จำเป็นจะต้องเพิ่มเติมการกำหนดสินค้าควบคุม เพื่อดูแลป้องกัน การกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่ (ราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้ประกาศเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563)

ข้อ ๒ ให้สินค้าดังต่อไปนี้ เป็นสินค้าควบคุม

  1. หน้ากากอนามัย
  2. ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย
  3. ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ
  4. เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก

อ้างอิง

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น