huawei power bank

ราชกิจจาฯ บังคับแบตเตอรีสำรองที่ขายในไทยต้องผ่านมาตรฐานตามกฏหมาย

ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อให้เกิดมาตรฐานกับสินค้ากลุ่มแบตเตอรีสำรองหรือเพาเวอร์แบงก์เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค โดยราชกิจจานุเบกษาได้ออกข้อบังคับล่าสุดให้แบตเตอรีสำรองที่วางจำหน่ายในไทยต้องมีมาตรฐาน มอก. ด้วย

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรีสำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพาจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2879-2560 ตามประกาศของประทรวงอุตสาหกรรมเพื่อให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน ป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์จากการใช้งาน เช่นเกิดการไหม้ หรือระเบิด เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้บางครั้งพบเห็นได้ในหัวชาร์จหรืออแดปเตอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานจนอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

ในกรณีผู้ทำ ผู้นำเข้า จะต้องแนบคู่มือข้อแนะนำการใช้งานพร้อมกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน เช่น ชื่อผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย แรงดันไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าที่กำหนด และเดือน/ปีที่ผลิต เป็นต้น

โดยกฎกระทรวงนี้จะบังคับใช้ใน 150 วันหลังจากวันที่ประกาศคือวันที่ 19 มิถุนายน 2563 หรือประมาณ 5 เดือนหลังจากนี้ครับ

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส

อ้างอิง: ราชกิจจานุเบกษา