Connect with us

ข่าวไอทีในประเทศ

“CS LOXINFO” เดินหน้าลุยติดตั้งศูนย์ ICT หวังเพิ่มศักยภาพ ต่อยอดการเรียนรู้มอบสู่ชุมชน

วันที่24 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหาชน) นำโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุทธยา และ นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้สานต่อโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการสานต่อโครงการให้มีความต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “การศึกษาไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value-CSV) เป็นการนำ เทคโนโลยี ICT ข้าไปช่วยเหลือทางด้านการศึกษาของชุมชน ภายใต้โครงการ SMART CLICK คิดสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ตอน : สร้างศูนย์ ICT ต่อยอดความรู้มุ่งสู่ชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และคณะอาจารย์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธนาศัย (กศน.) อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เข้ามาเป็นพันธมิตรในการจัดทำโครงการดังกล่าว โดยคัดเลือก ชุมชนตำบลเมืองมาย จังหวัดลำปาง เป็นชุมชนแรก เนื่องจากความพร้อมของชุมชน รวมทั้งคณะอาจารย์ กศน.ตำบลเมืองมาย ที่มีศักยภาพและความรู้ความสามารถ ที่จะใช้งานทางด้านICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นผลดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชน

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหาชน

มุ่งหวังว่าจะให้ชุมชนในเขตพื้นที่ จังหวัดลำปาง เป็นชุมชนที่นำ เทคโนโลยี ดิจิตอลชุมชน” มาใช้งานเพื่อก่อให้เกิดความรู้ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาชุมชน และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารทางด้านการประกอบอาชีพที่มากขึ้น โดยใช้หลักการทางด้าน ICT เข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งเป้าหมายจะเป็นแหล่งกลางของข้อมูลออนไลน์ ที่ช่วยในการแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน รวมถึงสามารถเผยแพร่ข้อมูลให้กับชุมชนภายนอกได้ โดยนำโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารทั้งในและระหว่างประเทศที่เพียงพอ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งเป็นห้องสมุดแห่งการเรียนรู้และสามารถสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน หน่วยงานของรัฐ โดยมีโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมต่อพื้นฐาน โดยยึดหลักวิธีการพัฒนาและสามารถนำไปใช้ได้จริง สอดคล้องกับแนวคิด “Digital Thailand” เน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเข้าไปแก้ปัญหา และพร้อมที่จะสนับสนุน ไม่ใช่การมุ่งเพียงความยั่งยืนเพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นหลักความเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วม และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ควบคู่กันไปด้วย เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทชุมชน ที่จะพัฒนาองค์รวมของทุกๆด้านอย่างสมดุล บนพื้นฐานของความต้องการและเหมาะสม โดยมีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชนเป็นพื้นฐาน เพื่อสามารถพึ่งพาตนเอง และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ชุมชนต้นแบบ

ชุมชนต้นแบบ : กับโครงสร้างติดตั้งระบบให้กับ ศูนย์ ICT ชุมชนเมืองมาย จังหวัดลำปาง ภายใต้ โครงการ SMART CLICK คิดสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ตอน : สร้างศูนย์ ICT ต่อยอดความรู้มุ่งสู่ชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และคณะอาจารย์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธนาศัย (กศน.) อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เข้ามาเป็นพันธมิตรในการจัดทำโครงการดังกล่าว โดยการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน รวมถึงระบบ WIFI อีกด้วย 

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น