รัฐบาลดิจิทัล! ครม.ไฟเขียว ให้หน่วยงานรัฐใช้ ‘อีเมล’ ในการสื่อสารเป็นหลัก

ในวันนี้ (17 สิงหาคม 2564) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบเรื่องการพัฒนากฎหมายเพื่อให้เกิดรัฐบาลดิจิทัล หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พยายามพัฒนากฎหมายต่าง ๆ เพื่อผลักดันเรื่องดังกล่าว

หนึ่งในสาระสำคัญของกฎหมายใหม่คือ การเห็นชอบจัดทำระเบียบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบหลัก จากเดิมที่กำหนดให้สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบทางเลือก โดยหน่วยงานของรัฐต้องใช้ ‘อีเมล’ ในการสื่อสารเป็นหลัก มีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ส่วนข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการจะยังคงได้รับข้อยกเว้น เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ

อีกทั้งยังได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐ หรือระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกัน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร โดยกำหนดให้การติดต่อหรือการยื่นคำขอใด ๆ สามารถทำได้โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

และมีการปรับปรุงกฎหมายให้ภาคเอกชนสามารถดำเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย

ท้ายที่สุดคือ มีการจัดทำระบบกลางทางกฎหมายเป็นแพลตฟอร์มแบบ One Stop Service แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน โดยในอนาคตจะมีการขยายการให้บริการข้อมูลกฎหมายทั้งหมดของประเทศ ซึ่งกำหนดให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2565

อ้างอิง: The Standard

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส