Canalys วิเคราะห์ : ยอดจำหน่ายสมาร์ตโฟนทั่วโลกปี 2019 จะลดลง 3.1% : ส่วนหนึ่งมาจากเหตุการณ์สหรัฐฯ แบน Huawei

บริืษัทวิเคราะห์ข้อมูล Canalys ได้รายงานว่า ยอดจำหน่ายสมาร์ตโฟนทั่วโลกในปี 2019 นี้ จะลดลงประมาณ 3.1% เมื่อเทียบกับปี 2018 โดยคาดการณ์ว่ามียอดจำหน่ายอยู่ที่ 1.35 พันล้านเครื่อง ส่วนเมื่อปี 2018 มียอดจำหน่ายอยู่ที่ 1.39 พันล้านเครื่อง

รายงานดังกล่าวระบุว่า การที่สมาร์ตโฟนทั่วโลกมียอดจำหน่ายลดลงนั้น ส่วหนึ่งมาจากเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกาได้แบนมิให้บริษัทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ใช้อุปกรณ์ของ Huawei ซึ่งในขณะเดียวกันก็จะผลดีต่อแบรนด์อื่น (เช่น Samsung เป็นต้น) ด้วยเช่นกัน

และอีกตัวแปรสำคัญที่ทำให้ยอดจำหน่ายสมาร์ตโฟนทั่วโลกลดลง คือ การขาดฟีเจอร์ใหม่ๆ ในการใช้งาน

Canalys ได้คาดการณ์ว่า ยอดจำหน่ายสมาร์ตโฟนจะกลับมาเติบโตขึ้นอีกครั้งในปี 2020 โดยจะมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 3.4% คิดเป็นยอดจำหน่าย 1.39 พันล้านเครื่อง

ข้อมูลอ้างอิง : gsmarena