U Power : Digital Idea Challenge ‘ประกวดการตลาดดิจิทัล ชิงรางวัล 1.5 ล้านบาท’

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ ATCI จัดกิจกรรม “U Power : Digital Idea Challenge Season 1 – ประกวดการตลาดดิจิทัล ชิงรางวัล 1.5 ล้านบาท”

ขอเชิญ นิสิต-นักศึกษาจากทุกสถาบัน สมัครเข้าร่วมโครงการโดยมีโจทย์ดังนี้

โจทย์การแข่งขัน

 1. ผลึกของไอเดียแคมเปญนี้  Big Idea
 2. ข้อมูลของผลิตภัณฑ์  Product Review
 3. การวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย  Target Audience Analysis
 4. กลยุทธ์แผนการตลาด DigiMarketing Plan + Reality Roadshow
 5. กลยุทธ์การใช้ Media Strategy
 6. Digi (Innovation + Technology) เครื่องมือ หรือ เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา
 7. ตัวชี้วัดผลการจัดกิจกรรม  KPIs of DigiMarketing Plan + Reality Roadshow
 8. สรุปผลที่คาดว่าจะได้รับจาก DigiMarketing Plan + Reality Roadshow  + Marketing Impact หลังจากนั้นอีก 1 เดือน
 9. งบประมาณ และ ทีมงาน Budget and Teamwork

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) สมาชิกในทีม  จำนวนไม่เกิน 5 คน 
 2. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม 
 3. มีสถานะเป็นนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ณ วันที่ประกาศผล วันรับรางวัล และการร่วมกิจกรรมต่างๆ
 4. นิสิต นักศึกษาทั้งหมดที่สมัครร่วมโครงการรับฟังรายละเอียดโครงการและเข้ารับฟังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 5. นิสิต นักศึกษาเลือกสินค้า/บริการ  3 โจทย์ จาก Sponsor ที่ทางโครงการมีให้จากนั้นคณะกรรมการจะแจ้งว่าจาก 1 ใน 3 ที่ท่านเลือกจะได้รับโจทย์อะไร

สนใจอ่านรายละเอียด/เงื่อนไขเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ : https://upowerdigitalideachallenge.com/