Connect with us

เปิดเมล PR

โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ จัดแข่งขัน AMAS หวังเพิ่มบุคลากรด้านซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมยานยนต์

โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) ผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ควบคุมรถยนต์ให้กับโตโยต้า ผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำของประเทศไทยและของโลก จัดการแข่งขันประกวดเขียนซอฟต์แวร์ควบคุมรถยนต์จำลองไร้คนขับ (Annual Student Meeting on Automotive Embedded System หรือ AMAS) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรของไทยด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมยานยนต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

การจัดงานในครั้งนี้ บริษัทโตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมมือกับ บริษัทโตโยต้า ทูโช เด็นโซ อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย

 • สมาคมสมองกลฝังตัวไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
 • บริษัทเทคซอร์สซิสเต็ม (ไทยแลนด์)

ในการจัดงานประกวดเขียนซอฟต์แวร์ควบคุมรถยนต์จำลองไร้คนขับ AMAS เป็นการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน 12 ทีมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประกอบด้วย

 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
 3. FIBO ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
 4. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น,
 5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
 6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
 8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มิสเตอร์ มาซามิ อิคุระ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัท โตโยต้า  ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) กล่าวว่า “ประเทศไทยถือว่าเป็นฐานในการผลิตและพัฒนายานยนต์ที่มีความสำคัญอย่างมาก จะทำอย่างไรให้ระดับความสามารถของประเทศไทยไปสู่การแข่งขันระดับโลก การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์จัดการภายในรถยนต์จะสามารถเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยไปสู่ระดับโลกในอนาคตอันใกล้ ทำให้เรามองเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้กับภาคการศึกษาในประเทศไทย เพื่อเป็นการบ่มเพาะและสร้างบุคคลากรทางด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ต่อไปจะเป็นเหมือนกับสมองสั่งการยานยนต์ในอนาคต ซึ่งหากประเทศไทยสามารถเดินนำหน้าประเทศอื่นๆ ไปได้ก่อนจะสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเป็นอย่างสูง และสามารถพัฒนาไปสู่ศูนย์กลางในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับยานยนต์อนาคตที่สำคัญของโลกต่อไป”

การจัดการแข่งขัน AMAS ทางบริษัทมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ควบคุมรถยนต์ โดยทางบริษัทโตโยต้า ทูโช ฯ ได้เข้ามาสนับสนุน ทั้งทางด้านอุปกรณ์ คือ รถจำลอง และชิ้นส่วนต่างๆ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมนักศึกษาเพื่อพัฒนาระบบซอฟต์แวร์โดยพัฒนาตามรูปแบบ Model Base Development Base (MBD)

รูปแบบการแข่งขัน Annual Student Meeting on Automotive Embedded System หรือ AMAS นั้นคือการแข่งขันประกวดซอฟต์แวร์ควบคุมรถยนต์จำลองไร้คนขับ โดยมีการคัดเลือกนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ก่อนแข่งขันทางบริษัทได้จัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้กับซอฟต์แวร์ระบบควบคุมรถยนต์ โดยที่มีโจทย์ให้บรรดาทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันนั้นสร้างซอฟต์แวร์ระบบควบคุมรถยนต์จำลองให้สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังจุดที่กำหนด

“สิ่งที่เราต้องการให้เกิดจากโครงการการประกวด AMAS ต่อเนื่องมาเป็นปี 2 นั้นคือ การเปิดโอกาสและกระจายความรู้สู่ภาคการศึกษาของประเทศไทยในเรื่องของซอฟต์แวร์ควบคุมรถยนต์ ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาไปสู่เทคโนโลยียุคใหม่อย่าง Autonomous Car หรือ รถยนต์ไร้คนขับได้ในอนาคต และเมื่อประเทศไทยสามารถเปลี่ยนตัวเองจากศูนย์กลางในการผลิตไปสู่ศูนย์กลางในการพัฒนาทั้งแง่ของการผลิตและสร้างซอฟต์แวร์ยานยนต์เพื่ออนาคตได้แล้ว เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพัฒนาไปสู่ประเทศพัฒนาชั้นนำของโลกได้อย่างไม่ยาก”

สำหรับทีมที่ชนะการแข่งขันคือ

 • ทีมนักศึกษาจากLKB48 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะได้รับโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ของโตโยต้า และ เดนโซในญี่ปุ่น

ทีมนักศึกษาจากLKB48 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทีมรองชนะเลิศคือ

 • ทีม Double E จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เงินรางวัล 10,000 บาท และ
 • ทีม Antman จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลถึง 2 รางวัล คือ รางวัลที่สาม ได้เงินรางวัล 5,000 บาท และ รางวัลพิเศษ คือ รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม (Good Design Award) ได้เงินรางวัล 5,000 บาท
แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น