สสวท. ประกาศผลแข่งขัน STEM Young Pilot Challenge 2018

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท.ร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรลส์-รอยซ์ (ประเทศไทย)  จัดแข่งขัน STEM Young Pilot Challenge 2018 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งได้มอบรางวัลแก่ทุกทีมแล้ว ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ผลการแข่งขันปรากฏดังนี้

การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ระดับประถมศึกษา รางวัลภาควิชาการ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ทีม 1 จ.สระบุรี   รางวัลความสามารถในการบิน จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท ได้แก่ โรงเรียนพิมายสามัคคี 1ทีม 2   จ.นครราชสีมา  รางวัลคะแนนรวม จํานวน 3 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 ทีม 2จ.นครราชสีมา   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 ทีม 1 จ.นครราชสีมา  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนนิคม 2 (ตชด.สงเคราะห์) ทีม 1 จ.ศรีสะเกษ

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทเครื่องบินจําลอง (3D Model Airplane) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขันดังนี้ รางวัลภาควิชาการ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองสมัคร จ.สระบุรี   รางวัลภาคปฏิบัติจํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท ได้แก่ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา จ.เพชรบุรี  รางวัลความสามารถในการบินจํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท ได้แก่ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ทีม 2  จ.สมุทรปราการ  รางวัลคะแนนรวม จํานวน 3 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ทีม 2 จ.สมุทรปราการ  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรได้แก่ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ จ.ขอนแก่น รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองสมัคร จ.สระบุรี

การแข่งขันเครื่องบินจําลองวิทยุบังคับ ประเภท Scale Model Airplane ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลภาควิชาการ จํานวน 1รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท ได้แก่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย  รางวัลภาคปฏิบัติ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท ได้แก่ โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จ.ศรีสะเกษ   รางวัลความสามารถในการบิน จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท ได้แก่ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จ.กาญจนบุรี รางวัลคะแนนรวม จํานวน 4 รางวัล รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จ.กาญจนบุรี  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์ จ.ตรัง