บำรุงราษฎร์ โชว์ศักยภาพรพ.ชั้นนำ ชูนวัตกรรมและเทรนด์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ!!

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้กล่าวในงานสัมมนา “MFA CEO Forum with Bumrungrad” หัวข้อ “Thailand’s Smart Hospital : The Next Step of Sustainable Healthcare” จัดโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ด้าน Smart Hospital และเพื่อยกระดับบทบาทของเอกชนไทยในเวทีเศรษฐกิจโลก โดยมีเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่ประจำการในประเทศไทย ตลอดจนผู้บริหารในภาคธุรกิจชั้นนำเข้าร่วม

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้ป่วย มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์ประกอบ 4 ประการ (4 core pillars) ซึ่งถือเป็นหัวใจของคุณภาพการรักษา ประกอบด้วย

 1. คุณภาพและความปลอดภัย บำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากลจากสหรัฐอเมริกาและยังคงมุ่งเน้นในมาตรฐานระดับสากลอีกหลายมาตรฐาน
 2. การผนึกกำลังของสหสาขาวิชาชีพเพื่อผลลัพธ์เชิงบวก โรงพยาบาลฯ มีแนวคิดที่ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและความชำนาญการของบุคลากรในด้านต่าง ๆ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเพื่อส่งมอบการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 3. นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้วยเจตคติและจุดมุ่งหมายของโรงพยาบาลฯที่จะเป็นผู้บุกเบิกด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงทำให้สามารถจับแนวโน้มใหม่ ๆ ในการดูแลรักษาสุขภาพได้ อีกทั้งโรงพยาบาลฯ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ และ
 4. การบริบาลด้วยความเอื้ออาทร เป็นค่านิยมหลักประการหนึ่งของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดูแลผู้ป่วยมาโดยตลอด ทำให้บำรุงราษฎร์กลายเป็นโรงพยาบาลชั้นนำในไทยที่มีชื่อเสียงในระดับสากล

เทรนด์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต

วิสัยทัศน์ถึงเทรนด์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพว่า ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่

 1. Integrative Healthcare Approach โดยโรงพยาบาลจะเริ่มใช้แนวทางการดูแลรักษาสุขภาพแบบใหม่เชิงป้องกันด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของโรงพยาบาลฯ เพื่อให้การบริบาลแบบประสมประสาน ไม่เพียงแค่รักษาโรค แต่ยังสามารถช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงในเชิงป้องกันการเกิดโรค ทั้งหมดนี้เพื่อส่งมอบการดูแลรักษาสุขภาพที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
 2. การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในทางการแพทย์ รวมถึงนำ Big Data มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบำรุงราษฎร์ได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด นำเอาระบบดาวินชีเข้ามาใช้ในการทำศัลยกรรมผ่านกล้องแผลเล็ก และยังได้ใช้ระบบหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่สถาบันกระดูกสันหลังของบำรุงราษฎร์เพื่อให้ศัลยแพทย์กระดูกสันหลังสามารถมองเห็นภาพ และควบคุมการผ่าตัดได้ด้วยความแม่นยำยิ่งขึ้น การประสมประสานการใช้หุ่นยนต์ทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์เข้ากับความชำนาญการของศัลยแพทย์ นับเป็นความก้าวหน้าอย่างใหม่ในวงการแพทย์ของประเทศไทย และ
 3. การดูแลรักษาตามขั้นตอนกระบวนการแบบไร้รอยต่อ เป็นการทำงานที่สอดประสานกันของทุกฝ่าย เช่น
  1. การจัดตั้งสำนักงานรับย้ายผู้ป่วยในต่างประเทศ (International Referral Offices) ซึ่งทำหน้าที่ส่งต่อผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ โดยให้การบริการที่ครอบคลุมทั้งทางด้านข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลด้านการแพทย์ การนัดแพทย์ การให้คำแนะนำในการเดินทาง จนรักษาแล้วเสร็จ และเดินทางกลับประเทศ
  2. รวมถึงความใส่ใจในการให้การบริบาลในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้แก่ผู้ป่วยทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยปราศจากข้อจำกัดด้านเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้ป่วยต่างชาติมีความรู้สึกเหมือนได้รับการรักษาในประเทศบ้านเกิด

รุกนวัตกรรม ยกระดับการแพทย์ไทยอย่างยั่งยืน

 • กว่า 38 ปีของการดำเนินธุรกิจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังคงมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง บำรุงราษฎร์นับเป็นโรงพยาบาลแรก ๆ ที่นำเทคโนโลยีที่เรียกว่า “Swisslog Pharmacy Robot” ซึ่งหุ่นยนต์ช่วยในการจัดยาสำหรับผู้ป่วยที่นอนพักรักษาในโรงพยาบาล ครอบคลุมตั้งแต่การจ่ายยา การจัดเก็บยา การบรรจุหีบห่อเพื่อใช้ในการบริหารจัดการยาให้กับผู้ป่วย บำรุงราษฎร์ยังมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทั้งการนำระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า “ไอบีเอ็มวัตสัน” มาช่วยในการประมวลผลเพื่อให้แพทย์ตัดสินใจวางแผนการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง (IBM Watson for Oncology)
 • และยังพัฒนาความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับรักษาโรคมะเร็งแบบเฉพาะบุคคล (Precision Medicine) ซึ่งช่วยทำให้แพทย์สามารถตัดสินใจกำหนดแผนและวิธีการรักษาที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยพิจารณาความจำเป็น และสภาพของผู้ป่วยแต่ละรายเป็นหลัก
  • การใช้แขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Arm Assisted Joint Replacement Surgery)
  • การลงทุนในศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยด้วยสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation Training Center) Cardio Insight
  • เทคโนโลยีใหม่ในการวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และการนำ GE 3 Tesla MRI
  • เครื่องสร้างภาพที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรครุ่นล่าสุด ที่ให้ภาพที่ละเอียดขึ้นและทำงานได้เงียบขึ้นด้วย

ล่าสุด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้เปิดตัว แขนกลหุ่นยนต์ กำหนดพิกัดช่วยศัลยแพทย์ผ่าตัด (Robotic-Assisted and Navigated Spine Surgery) ช่วยเพิ่มความแม่นยำ ครวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูง โดยศัลยแพทย์จะเป็นผู้วางแผนในการรักษา ตั้งแต่การระบุตำแหน่ง ทิศทางการใส่สกรู ซึ่งแขนกลหุ่นยนต์นี้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระทุกทิศทาง ทำให้ลดระยะเวลาในการผ่าตัดน้อยลง ทั้งยังสามารถมองเห็นภาพจากจอมอนิเตอร์แบบ 3 มิติ ขณะที่ผ่าตัดได้อย่างชัดเจน ซึ่งปัจจุบันสถิติของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดมีมากกว่า 1,300 ครั้งต่อปี ในขณะที่มีศัลยแพทย์จากทั่วทุกมุมโลกมาอบรมที่บำรุงราษฎร์กว่า 2,000 คน ในช่วงระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ วางเป้าหมายไว้ที่จะพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก นำเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วย โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และออกแบบการบริการให้มีความเชื่อมโยง (Connectivity) เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อมุ่งให้การบริการที่เป็นเลิศ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีในการรักษา ไม่อาจบรรลุเป้าหมายทั้งหมดขององค์กรได้ ทางโรงพยาบาลตระหนักดีว่า การสื่อสารรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษา การมีปฏิสัมพันธ์ การให้กำลังใจผู้ป่วยและการบริบาลอย่างเอื้ออาทร ยังคงเป็นบทบาทสำคัญของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ทุกคน เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรให้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป!!

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save