ห้องเรียน ‘DIAMONDS’ ผู้ช่วยครูระบบ AI สร้างอนาคตความเท่าเทียมการศึกษา

บริษัท เซอร์ทิส และมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ร่วมมือพัฒนาเครื่องมือเอไออัจฉริยะ Data and Impact Assessment, Monitoring, and Development System หรือ “DIAMONDS” เสมือนห้องเรียนที่ใช้กับโรงเรียนนำร่อง 29 โรงเรียน เพื่อวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักเรียน ผ่านข้อสอบตามตัวชี้วัด และยังช่วยแบ่งเบาภาระงานคุณครูด้วย 

คุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ Chief Data Scientist & VP of Data Innovative Lab บริษัท เซอร์ทิส จำกัด ได้กล่าวถึงความร่วมมือในการพัฒนา DIAMONDS ว่า 

“จุดเริ่มต้นของโครงการนี้มาจากความเชี่ยวชาญทางด้านข้อมูล (data) กับปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence: AI) มาสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมนอกเหนือจากงานทางด้านธุรกิจ ได้พันธมิตรทางธุรกิจที่เข้าใจด้านการศึกษา มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และพนักงานของเราที่ช่วยผลักดัน DIAMONDS สร้างการเรียนรู้ของนักเรียนไทยให้ดีขึ้น โดยการใช้ข้อมูลมาสร้างข้อสอบที่เหมาะสม กับศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน (Personalized test) เพื่อประเมินการเรียนรู้อย่างตรงจุดที่สุด โดยในอนาคตเราอยากเห็น ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับองค์กรอื่นๆที่มีแนวคิดในการร่วมกันช่วยพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้การศึกษาของไทยดีขึ้น”

ทางด้านคุณวิชิตพล พลโภค CEO และผู้ก่อตั้งมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เสริมว่า

“ความร่วมมือกับบริษัท เซอร์ทิส ในการพัฒนาคุณภาพ การสอนผ่านเทคโนโลยีเอไอเป็นตัวอย่างของการทำงานระหว่างบริษัทเอกชน และองค์กรเพื่อสังคมที่ทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันใน การขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ จากประสบการณ์ทำงานในโรงเรียนของเราที่เจอความท้าทายในการการวัด และประเมินผล เรามองเห็นถึงความเป็นไปได้ของ DIAMONDS ในการต่อยอดไปสู่การสนับสนุนครูทั่วประเทศไทย ผ่านการทดสอบการใช้งานใน 29 โรงเรียนเครือข่าย ที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่นักเรียนเกือบ 10,000 คน”

DIAMONDS เป็นระบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงและพัฒนา โดยระบบดังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ

การสร้างข้อสอบ

สร้างข้อสอบตามตัวชี้วัดของหลักสูตรที่ผู้สอนต้องการวัดผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และช่วยให้ผู้สอนสามารถเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนของตนได้

การรายงานผล 

วิเคราะห์และรายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนเป็นรายบุคคล

ในอนาคตมีแผนจะพัฒนาระบบนี้ให้ครอบคลุมถึงการวัดประเมินผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อนักเรียนด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงพัฒนาทักษะ ลักษณะนิสัยจำเป็นของนักเรียนด้วย และคาดหวังว่าจะเสร็จสิ้นช่วงปลายปีนี้ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะขยายไปสู่โรงเรียน และครูทั่วประเทศไทย ให้ผลบวกกระจายเป็นวงกว้างต่อไป