งานวิจัยยืนยัน AR สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้งานในโลกความเป็นจริงได้!

งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Stanford สาขามนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์พบว่าประสบการณ์ต่างๆจาก AR สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมบนโลกความเป็นจริงของผู้เล่นได้ถึงแม้พวกเขาจะถอดเครื่อง AR ออกแล้วก็ตาม

งานวิจัยนี้จัดทำในกลุ่มอาสาสมัคร 218 คน พวกเขาถูกทำการทดลอง 3 อย่างด้วยกัน การทดลองแรก พวกเขาจะถูกใส่เครื่อง AR หลังจากนั้นพวกเขาจะเจอกับ ‘Chris’ อวตาใน AR ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้จริงๆภายในห้อง (เป็นการใช้ภาพทับซ้อนกันระหว่างโลกความเป็นจริงกับ AR) หลังจากนั้นพวกเขาจะถูกขอให้ทำแบบทดสอบการเรียงสลับคำ ภาพใต้การนั่งดูของ Chris และคนจริงๆ จากการทดลองพวกเขาพบว่าการทำแบบทดสอบดูจะยากขึ้นเมื่อไม่มีคนดูพวกเขาอยู่ ไม่ว่าจะเป็น Chris หรือคนจริงๆก็ตาม

การทดสอบที่สอง ผู้ร่วมทดลองจะถูกใส่เครื่อง AR พวกเขาจะเห็น Chris เดินไปนั่งเก้าอี้ตัวหนึ่งและลุกไป คนส่วนมากจะเลือกนั่งเก้าอี้อีกตัวที่ Chris ไม่ได้นั่งก่อนหน้านี้ และเมื่อทำการทดลองซ้ำหลังถอดเครื่อง AR 72% ของผู้เข้าร่วมทดลองก็ยังคงไม่นั่งเก้าอี้ตัวเดียวกับ Chris เช่นกัน

การทดสอบสุดท้าย เราทำการจับคู่อาสาสมัครคนหนึ่งสวมเครื่อง AR อีกคนหนึ่งไม่สวม และให้พวกเขาได้ทำความรู้จักกันหลังจากการสนทนาผู้ที่สวมเครื่อง AR กล่าวว่า พวกเขารู้สึกมีปฏิสัมพันธ์กับคู่ของตนเองน้อยลง

งานวิจัยนี้ทำให้เราพบว่าการใช้เทคโนโลยี AR มากขึ้นในโลกความเป็นจริง สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับรู้ของมนุษย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ กรเดิน การแสดงออก หรือแม้กระทั่งความรู้สึก และปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอก บางทีนี่อาจเป็นเรื่องที่ฟังดูเลวร้ายสำหรับเทคโนโลยี แต่ในความเป็นจริงเราอาจสามารถใช้งานในทางที่ดีได้ในอนาคต

อ้างอิง