Grand Opening Thailand Industry Expo 2019 ครั้งที่ 6 ด้วยแนวคิด “Synergy for Success” สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต

กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและภาคเอกชน เปิดฉากงาน “Thailand Industry Expo 2019” ครั้งที่ 6 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “Synergy for Success” สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนโดยภาครัฐสู่การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสรรสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมไทยในมิติต่าง ๆ รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่การเป็น “ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0”

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน Thailand industry Expo

กระทรวงอุตสาหกรรมได้เดินหน้านโยบาย Thailand 4.0 โดยการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมในทุกมิติ มุ่งเน้นส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการพัฒนาต่อยอดภาคอุตสหกรรมไทย รวมถึงการยกระดับภาคการเกษตรมีศักยภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ถือเป็นฟันเฟืองการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

โดยที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยพันธมิตรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน สถาบันวิจัย เพื่อเป็นการฉายภาพให้เห็นถึงแนวทาง และรูปแบบในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ SMEs ตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงตอกย้ำภาพความสำเร็จและความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างต่อเนื่องกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดงาน Thailand Industry Expo ขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

จุดเริ่มต้นเพื่อแสดงศักยภาพความก้าวหน้าของภาคอุตสหกรรมไทยให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดงานให้มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการผลิตและภาคบริการให้มีความเข้มข้นมากขึ้น

แนวคิดของการจัดงาน Thailand Industry Expo 2019

งาน Thailand Industry Expo จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในแต่ละปีได้จัดงานภายใต้แนวคิดที่แตกต่างกัน เพื่อสื่อถึงการปรับเปลี่ยนและก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมไทย และในปีนีได้จัดงาน Thailand Industry Expo 2019 ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด “Synergy for Success” สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนมุมองการขับเคลื่อนโดยภาครัฐ สู่การบูรณาการความร่วมมือในการสรรสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมไทย

การสร้างความร่วมมือในมิติต่างๆจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการทำการตลาดของผู้ประกอบการไทยตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกด้วยวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียดการจัดงาน Thailand Industry Expo 2019 ประกอบด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงาน Thailand Industry Expro 2019 ในปีนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการพัฒนาการจัดงาน ให้มีความน่าสนใจเเละเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการผลิต เเละภาคบริการให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานพบกับนินิทรรศการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเเละเอกชนรวมถึงการเเสดงเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ หุ่นยนตร์ ระบบอัตโนมัติ เเละ IoT ที่สามารถช่วยเพิ่มผลิตภาพเเละลดต้นทุนให้อุตสาหกรรมในทุกสาขา รวมถึงนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เเละพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้เเก่รัฐวิสาหรกิจ เเละขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงานเเละผู้ประกอบการทั้งใน เเละต่างประเทศ ประกอบกับในปีนี้ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน ได้มีการเชิญหน่วยงานพันธมิตรจากต่างประเทศเข้าร่วมเเสดงด้วย เช่น Indonesia , Philippines , Brunei , Singapore , Malaysia , Myanma , Laos , Vietnam และ Cambodia โดยรายละเอียดการจัดงาน Thailand Industry Expo 2019 ประกอบด้วย

  1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ หรือ Royal Pavilion เป็นการจัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล ที่ 10
  2. TI Pavilion: Synergy for Success เป็นการต่อยอดจากการจัดงานปีที่แล้วที่ประเทศได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
  3. ITC Showcase เป็นการจำลองพื้นที่การทำงานของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 105 แห่ง
  4. CIV Pavilion (Creative Industry Village) เป็นกรจัดแสดงหมู่บ้านร้อยเรื่องเล่าวิถีชุมชนเพื่อสื่อให้เห็นถึงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือหมู่บ้าน CIV แบบบูรณาการ
  5. International Collaboration เพื่อแสดงถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะที่การเป็นประธานอาเซียนในปี 2562
  6. Thai Entrepreneur Market เป็นโซนจัดแสดงผลงานของผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ ที่มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรม มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์
  7. Digital Transformation Pavilion เป็นพื้นที่ที่จัดแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจตั้งแต่การวางรากฐาน
  8. การเเสดงเเละจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาผู้ประกอบการรายใหญ่ระดับ Big Brother และรายย่อย รวมทั้งผู้ประกอบการรุ่นใหม่มากมายกว่า 400 ราย

ทั้งนี้ คาดว่าการจัดงานดังกล่าวจะเป็นโอกาสที่ดีต่อผู้ประกอบการ SMEs ที่จะเห็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการหาแรงบันดาลใจ หาองค์ความรู้ หาแหล่งเงินทุน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายภายในงาน รวมถึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป

โดยคาดว่าตลอดการจัดงานทั้ง 5 วันในปีนี้ จะมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่ต่ำกว่า 200,000 คน และขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจมาสานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคตระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคมนี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส